ใน ep นี้เราจะสอนสร้าง Convolutional Neural Network (ConvNet, CNN) ด้วย TensorFlow.js สำหรับจำแนกรูปภาพแฟชั่น เสื้อผ้า กางเกง กระโปรง รองเท้า กระเป๋า แบบ Single Label Multiclass Classification จากชุดข้อมูล Fashion MNIST Dataset ทำ Visualization ด้วย tfvis

Fashion MNIST Dataset

25 images from Fashion MNIST training set and display the class name below each image.
25 images from Fashion MNIST training set and display the class name below each image.

อ่านต่อ Fashion MNIST Dataset คืออะไร

Sprite Sheet คืออะไร

Video Game sprite sheet of niche internet character "gondola" from image boards. Credit https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gondola.png
Video Game sprite sheet of niche internet character “gondola” from image boards. Credit https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gondola.png

อ่านต่อ Sprite Sheet คืออะไร

TensorFlow.js Code Example

10e_fashion_mnist.html

เริ่มต้นด้วยใส่ Code ด้านล่าง ไว้ระหว่าง HTML tag head และ body โค้ดนี้เป็นการ Load TensorFlow.js และ tfjs-vis ที่ใช้ในการแสดงผลการทำงานภายในโมเดล

  <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@tensorflow/[email protected]"></script>
  <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@tensorflow/tfjs-vis"></script>

ใส่ HTML5 canvas สำหรับวาดภาพ ขนาด 280 x 280 ซึ่งใหญ่เป็น 10 เท่าของ MNIST จะได้ Resize ได้ง่าย และรูปภาพ img สำหรับ Save ข้อมูลจาก Canvas

      <canvas id="canvas" width="280" height="280" style="position:absolute;top:100;left:100;border:8px solid;"></canvas>
      <img id="canvasimg" style="position:absolute;top:10%;left:52%;width=280;height=280;display:none;" /> 

สร้างปุ่ม Classify และ Clear รูป

      <input type="button" value="classify" id="sb" size="48" style="position:absolute;top:400;left:100;">
      <input type="button" value="clear" id="cb" size="48" style="position:absolute;top:400;left:180;">

ในเคสนี้ เราจะเขียนโปรแกรมในไฟล์ภายนอก script.js ไม่ได้เขียนในไฟล์ HTML หลัก

    <script src="js/data.js" type="module"></script>
    <script src="js/script.js" type="module"></script>

fashion-data.js

จะบรรจุโค้ดที่ใช้ในการจัดการ Fashion MNIST Dataset Sprite Sheet ประกอบด้วย method สำหรับโหลดข้อมูลรูปภาพ และ ข้อมูล Label จาก URL ที่กำหนด มา Slice ตัด และสร้าง Tensor ใน Shape ตาม Batch Size ที่กำหนด

export class FMnistData {
 async load() {}
 nextTrainBatch(batchSize) {}
 nextTestBatch(batchSize) {}
}

fashion-script.js

ประกาศฟังก์ชัน สร้าง Convolutional Neural Network ประกอบด้วย Layer แบบ conv2d, maxPooling2d, flatten, dropout และ dense layer ที่มี Output 10 Class, ใช้ Categorical Cross Entropy Loss เนื่องจากเป็น Multi-Class Classification, ใช้ Adam Optimizer ด้วย Learning Rate = 0.03 และ Accuracy Metrics

Typical CNN architecture Credit https://en.wikipedia.org/wiki/File:Typical_cnn.png
Typical CNN architecture Credit https://en.wikipedia.org/wiki/File:Typical_cnn.png
function getModel() {
	model = tf.sequential();
	model.add(tf.layers.conv2d({inputShape: [28, 28, 1], kernelSize: 3, filters: 8, activation: 'relu'}));
	model.add(tf.layers.maxPooling2d({poolSize: [2, 2]}));
	model.add(tf.layers.conv2d({filters: 16, kernelSize: 3, activation: 'relu'}));
	model.add(tf.layers.maxPooling2d({poolSize: [2, 2]}));
	model.add(tf.layers.flatten());
	model.add(tf.layers.dropout({rate: 0.2}))
	model.add(tf.layers.dense({units: 256, activation: 'relu'}));
	model.add(tf.layers.dense({units: 10, activation: 'softmax'}));
  
	model.compile({optimizer: tf.train.adam(0.03), loss: 'categoricalCrossentropy', metrics: ['accuracy']});
	return model;
}

ประกาศฟังก์ชันเทรน ที่ทำหน้าที่แปลง Tensor แล้ว reshape ให้อยู่ในมิติ ที่โมเดลต้องการ แล้ว fit ด้วยข้อมูลจาก Training Set ตามขนาด Batch Size ที่กำหนด แล้วคำนวน Metrics ด้วยข้อมูลจาก Validation Set

สำหรับโปรแกรมที่รันบน Web Browser เราไม่สามารถใช้ Resource สิ้นเปลืองได้เหมือนตอนเขียนภาษา Python ที่รันบนเครื่อง Server tf.tidy() จะรันฟังก์ชันที่ได้รับ และหลังจากรันเสร็จ ก็จะทำลาย Tensor ที่ใช้แล้ว แต่ไม่ได้ return ทิ้งไปให้หมด เพื่อประหยัด Memory

เรียก model.fit() เทรนไป 20 Epoch ระหว่างเทรนให้ Shuffle ข้อมูล และ callback ไปยัง tfvis ที่จะแสดง Visualization ข้อมูลภายในโมเดล

async function train(model, data) {
	const fitCallbacks = tfvis.show.fitCallbacks(container, metrics);
	const [trainXs, trainYs] = tf.tidy(() => {
		const d = data.nextTrainBatch(TRAIN_DATA_SIZE);
		return [
			d.xs.reshape([TRAIN_DATA_SIZE, 28, 28, 1]), 
			d.labels
		];
	});
	...
	return model.fit(trainXs, trainYs, {
		batchSize: BATCH_SIZE, 
		validationData: [testXs, testYs], 
		epochs: 16, 
		shuffle: true, 
		callbacks: fitCallbacks
	});
}

ฟังก์ชันที่เกี่ยวกับการวาดรูปบน HTML canvas, การ Bind Event ในการคลิกเมาส์วาดเส้น และการเคลียร์รูปภาพ

function setPosition(e) {}
function draw(e) {}
function erase() {}
function init() {}

สำหรับการ Prediction จะอยู่ใน ฟังก์ชัน save() ที่จะเซฟรูปออกมาจาก canvas image และ resize, reshape ให้เป็น Batch Size = 1 เพื่อส่งให้โมเดล predict แล้วนำผลลัพธ์มาแสดงออกทางหน้าจอ

function save() {
	var raw = tf.browser.fromPixels(rawImage, 1);
	var resized = tf.image.resizeBilinear(raw, [28, 28]);
	var tensor = resized.expandDims(0);
	var prediction = model.predict(tensor);
	var pIndex = tf.argMax(prediction, 1).dataSync();
	
	pred.innerHTML = "Prediction: " + pIndex
	alert(pIndex);
}

และสุดท้ายเมื่อโหลด HTML เสร็จ ฟังก์ชัน run() จะเรียกฟังก์ชันด้านบน เรียงตามลำดับ เริ่มตั้งแต่โหลด Data, โหลด Model, แสดง tfvis Visor, เริ่มต้นเทรน Model และ init() ค่า Bind Event สำหรับ canvas และปุ่มต่าง ๆ เมื่อเสร็จสิ้น ก็ Alert ข้อความแจ้ง User

async function run() {
  const data = new FMnistData();
  await data.load();
  const model = getModel();
  tfvis.show.modelSummary({name: 'Model Architecture'}, model);
  await train(model, data);
  await model.save('downloads://my_model');
  init();
  alert("Training is done, try classifying your fashion drawings!");
}
document.addEventListener('DOMContentLoaded', run);

เรามาเริ่มกันเลยดีกว่า

10e_fashion_mnist.html

js/fashion-data.js จาก Google

js/fashion-script.js

Training

Model Architecture

เริ่มต้นเทรน เมื่อเปิดหน้าเว็บ จะเห็นหน้าจอ มี Visor Panel ด้านขวา ดังนี้

10e fashion mnist model architecture
10e fashion mnist model architecture
 • Model Architecture สังเกตว่า มี
  • 2 Convolutional Layer
  • 2 Max Pooling Layer
  • 1 Flatten Layer
  • 1 Dropout
  • 2 Dense Layer ที่มี Output เป็น Softmax 10 Class

Loss and Accuracy onBatchEnd

ใน Visor ด้านขวาง ถ้าเราเลื่อนลงไป จะพบกราฟ Loss และ Accuracy ที่อัพเดทในทุก ๆ Batch ข้อมูลที่ Feed ให้กับโมเดล เราจะเห็นกราฟขรุขระขึ้นลงไม่เรียบ ขึ้นอยู่กับขนาด Batch Size

10e fashion mnist model training onbatchend loss accuracy
10e fashion mnist model training onbatchend loss accuracy

Training and Validation Loss / Accuracy

Loss ลดลงเรื่อย ๆ ทั้ง Training / Validation และ Accuracy ก็สูงขึ้นเรื่อย ๆ ถึงประมาณ val_acc = 85%

10e fashion mnist model training onEpochEnd loss accuracy training set validation set
10e fashion mnist model training onEpochEnd loss accuracy training set validation set

รอสักพัก เมื่อโมเดลเทรนเสร็จเรียบร้อย ระบบจะแสดง Alert ให้เราเริ่มวาดรูปได้

Inference

เราจะใช้เม้าส์วาดรูปบน canvas แล้ว กดปุ่ม classify ให้โมเดล Predict

กระเป๋า

10e fashion mnist model predict bag
10e fashion mnist model predict bag

เสื้อเชิ้ต Shirt

10e fashion mnist model predict shirt
10e fashion mnist model predict shirt

กางเกงขายาว Trouser

10e fashion mnist model predict trouser
10e fashion mnist model predict trouser

รองเท้าแตะ Sandal

10e fashion mnist model predict sandal
10e fashion mnist model predict sandal

Credit

แชร์ให้เพื่อน:

Keng Surapong on FacebookKeng Surapong on GithubKeng Surapong on Linkedin
Keng Surapong
Project Manager at Bua Labs
The ultimate test of your knowledge is your capacity to convey it to another.

Published by Keng Surapong

The ultimate test of your knowledge is your capacity to convey it to another.

Enable Notifications    OK No thanks