ใน ep นี้เราจะมา Refactor Model สร้าง Module, Parameter และ Optimizer เป็น Abstraction ในจัดการการอัพเดท Parameter ของโมเดล ด้วยอัลกอริทึมต่าง ๆ เพื่อลดความซับซ้อน ของ Training Loop ทำให้การเทรน Neural Network ยืดหยุ่นขึ้น

เราจะใช้โค้ดจาก Neural Network ep 5 เป็นโค้ดเริ่มต้น นำมา Refactor ต่อ

Parameter คือ คำเรียกรวม ๆ ของ Weight และ Bias ทุก Layer ที่อยู่ในโมเดล ที่จะมีการอัพเดทในทุกรอบการเทรน Hyperparameter คืออะไร คลิก

การสร้าง Optimizer ทำให้เราสามารถ Plug อัลกอริทึมในการอัพเดท Parameter แบบต่าง ๆ ได้ด้วยโค้ดเพียงบรรทัดเดียว

Comparing SGD, ADAM, ADABOUND and AMSBOUND On Training and test accuracy for DenseNet-121 and ResNet-34 on CIFAR-10. Credit https://openreview.net/forum?id=Bkg3g2R9FX
Comparing SGD, ADAM, ADABOUND and AMSBOUND On Training and test accuracy for DenseNet-121 and ResNet-34 on CIFAR-10. Credit https://openreview.net/forum?id=Bkg3g2R9FX

เรามาเริ่มกันเลยดีกว่า

Open In Colab

จัดการ Parameter ของโมเดล และสร้าง Optimizer สำหรับอัพเดท Parameter ตามอัลกอริทึมต่าง ๆ โดยเริ่มต้น Refactor ที่หัวข้อ 6

0. Magic

In [0]:
%load_ext autoreload
%autoreload 2
%matplotlib inline

1. Import

In [0]:
import torch
from torch import tensor
from torch import nn
import torch.nn.functional as F
from torch.utils import data 
import matplotlib.pyplot as plt

from pathlib import Path
from IPython.core.debugger import set_trace
from fastai import datasets
from fastai.metrics import accuracy
import pickle, gzip, math, torch
import operator

2. Data

In [0]:
MNIST_URL='http://deeplearning.net/data/mnist/mnist.pkl'
In [0]:
def get_data():
  path = datasets.download_data(MNIST_URL, ext='.gz')
  with gzip.open(path, 'rb') as f:
    ((x_train, y_train), (x_valid, y_valid), _) = pickle.load(f, encoding='latin-1')
  return map(tensor, (x_train, y_train, x_valid, y_valid))
In [0]:
x_train, y_train, x_valid, y_valid = get_data()

3. เตรียม Data

In [0]:
class Dataset(data.Dataset):
  def __init__(self, x, y):
    self.x, self.y = x, y
  def __len__(self):
    return len(self.x)
  def __getitem__(self, i):
    return self.x[i], self.y[i]
In [0]:
# x = data, m = mean, s = standard deviation
def normalize(x, m, s): 
  return (x-m)/s
In [8]:
n, m = x_train.shape
c = y_train.max()+1
n, m, c
Out[8]:
(50000, 784, tensor(10))
In [0]:
train_mean, train_std = x_train.mean(), x_train.std()
x_train = normalize(x_train, train_mean, train_std)
x_valid = normalize(x_valid, train_mean, train_std)
In [0]:
# batch size
bs = 128
train_ds, valid_ds = Dataset(x_train, y_train), Dataset(x_valid, y_valid)
train_dl, valid_dl = data.DataLoader(train_ds, bs), data.DataLoader(valid_ds, bs)

4. สร้าง Model

โมเดลจะประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ เช่น Architecture กำหนด Layers ต่าง ๆ, Initialization, Loss Function, อัลกอริทึมในการเทรน และ Metrics ที่เราเรียนรู้กันไปใน ep ก่อน ๆ

โมเดล

In [0]:
class Model(nn.Module):
  # number of input feature, number of hidden feature, number of output feature
  def __init__(self, n_in, nh, n_out):
    super().__init__()
#     set_trace()
    self.layers = [nn.Linear(n_in, nh), nn.ReLU(), nn.Linear(nh, n_out)]    
  def __call__(self, x):
    for l in self.layers:
      x = l(x)
    return x
In [0]:
def get_model():
  # loss function
  loss_func = F.cross_entropy
  model = Model(m, nh, c.numpy())
  return model, loss_func

กำหนด Hyperparameter

In [0]:
# learning rate
lr = 0.03
epoch = 1
nh = 50

5. Training Loop

เราจะเทรนโมเดล ด้วยอัลกอริทึม Stochastic Gradient Descent (SGD) และ เก็บ Loss, Accuracy เอาไว้พล็อตกราฟ

ประกาศฟังก์ชัน fit เอาไว้เรียกเทรนเวลาที่ต้องการ

In [0]:
def fit():
  losses, metrics = [], []
  # e = epoch number
  for e in range(epoch):
    for xb, yb in train_dl:

      # Feedforward
      yhatb = model(xb)
      loss = loss_func(yhatb, yb)

      # Metrics
      acc = accuracy(yhatb, yb)
      losses.append(loss); metrics.append(acc)

      # Backpropagation
      loss.backward()

      # Update Wight and Bias with SGD
      with torch.no_grad():
        for l in model.layers:
          if hasattr(l, 'weight'):
            l.weight -= l.weight.grad * lr
            l.bias  -= l.bias.grad * lr 
            l.weight.grad.zero_()
            l.bias.grad.zero_()    

  plot_metrics(losses, metrics)

ประการฟัง์ชัน ไว้พล็อตกราฟ Loss และ Accuracy

In [0]:
def plot_metrics(losses, metrics):
  x = torch.arange(len(losses)).numpy()
  fig,ax = plt.subplots(figsize=(9, 9))
  ax.grid(True)
  ax.plot(x, losses, label="Loss")
  ax.plot(x, metrics, label="Accuracy")
  ax.legend(loc='upper right')
In [16]:
model, loss_func = get_model()
fit()

6. Refactor Model Parameter

ก่อนหน้านี้ Layer ทั้งหมด จะเป็น List ใน Instance Variable ชื่อ layers เราจะ Refactor แต่ละ Layer ให้เป็น Instance Variable ของโมเดลโดยตรง เพื่อที่เราจะ Iterate Parameter ออกมาอัพเดทได้สะดวกขึ้น

In [17]:
model
Out[17]:
Model()
In [18]:
model.layers
Out[18]:
[Linear(in_features=784, out_features=50, bias=True),
 ReLU(),
 Linear(in_features=50, out_features=10, bias=True)]
In [0]:
class Model2(nn.Module):
  def __init__(self, n_in, nh, n_out):
    super().__init__()
    self.l1 = nn.Linear(n_in, nh)
    self.l2 = nn.Linear(nh, n_out)
  def __call__(self, x):
    return self.l2(F.relu(self.l1(x)))
    

ตอนอัพเดท Parameter เปลี่ยนไปเรียกจาก model.parameters แทน

In [0]:
def fit2():
  losses, metrics = [], []
  # e = epoch number
  for e in range(epoch):
    for xb, yb in train_dl:

      # Feedforward
      yhatb = model(xb)
      loss = loss_func(yhatb, yb)

      # Metrics
      acc = accuracy(yhatb, yb)
      losses.append(loss); metrics.append(acc)

      # Backpropagation
      loss.backward()

      # Update Wight and Bias with SGD
      with torch.no_grad():
        for p in model.parameters():
          p -= p.grad * lr
          p.grad.zero_()

  plot_metrics(losses, metrics)
In [0]:
model = Model2(m, nh, c.numpy())

ถ้าเป็น Instance Variable เราสามารถ Access โดยใช้ .named_children()

In [22]:
for name, l in model.named_children(): print(f'{name}: {l}')
l1: Linear(in_features=784, out_features=50, bias=True)
l2: Linear(in_features=50, out_features=10, bias=True)
In [23]:
model
Out[23]:
Model2(
 (l1): Linear(in_features=784, out_features=50, bias=True)
 (l2): Linear(in_features=50, out_features=10, bias=True)
)

6.1 Register Module ด้วยตัวเอง

ข้างบนเราสามาถเรียก model.namedchilden และ print model แสดงแต่ละ Layer ออกมาได้ เนื่องจากภายใน nn.Module จะ Override \_setattr__ เพื่อ Register Submodule ที่เราประกาศให้โดยอัตโนมัติ ใน Instance Variable self._modules ดังตัวอย่างโค้ดด้านล่าง

In [0]:
class Model3():
  def __init__(self, n_in, nh, n_out):
    self._modules = {}
    self.l1 = nn.Linear(n_in, nh)
    self.l2 = nn.Linear(nh, n_out)

  # k = key, v = value
  def __setattr__(self, k, v):
    if not k.startswith("_"): self._modules[k] = v
    super().__setattr__(k, v)
  
  def __repr__(self): return f"{self._modules}"

  def parameters(self):
    for l in self._modules.values():
      for p in l.parameters():
        yield p
In [25]:
model = Model3(m, nh, c.numpy())
for p in model.parameters(): print(f'{p.shape}')
torch.Size([50, 784])
torch.Size([50])
torch.Size([10, 50])
torch.Size([10])

6.2 Register Module จาก List

แต่การประกาศ Layer เป็น Instance Variable ทำให้โมเดลไม่ยืดหยุ่น ไม่สามารถเพิ่ม Layer ได้แบบ Dynamic เราจะใช้ List layers แบบเดิมก็แต่ แต่ต้อง Register Module เอง ด้วย nn.Module.add_module()

In [0]:
class Model4(nn.Module):
  def __init__(self, layers):
    super().__init__()
    self.layers = layers
    for i, l in enumerate(self.layers): self.add_module(f'layer_{i}', l)
  
  def __call__(self, x):
    for l in self.layers: x = l(x)
    return x
In [27]:
layers = [nn.Linear(m, nh), nn.ReLU(), nn.Linear(nh,c.numpy())]
model = Model4(layers)
model
Out[27]:
Model4(
 (layer_0): Linear(in_features=784, out_features=50, bias=True)
 (layer_1): ReLU()
 (layer_2): Linear(in_features=50, out_features=10, bias=True)
)
In [28]:
for p in model.parameters(): print(f'{p.shape}')
torch.Size([50, 784])
torch.Size([50])
torch.Size([10, 50])
torch.Size([10])

6.3 Refactor ไปใช้ nn.ModuleList

ใช้ nn.ModuleList ในการช่วย Register Module

In [0]:
class Model5(nn.Module):
  def __init__(self, layers):
    super().__init__()
    self.layers = nn.ModuleList(layers)
  
  def __call__(self, x):
    for l in self.layers: x = l(x)
    return x
In [30]:
model = Model5(layers)
model
Out[30]:
Model5(
 (layers): ModuleList(
  (0): Linear(in_features=784, out_features=50, bias=True)
  (1): ReLU()
  (2): Linear(in_features=50, out_features=10, bias=True)
 )
)
In [31]:
for p in model.parameters(): print(f'{p.shape}')
torch.Size([50, 784])
torch.Size([50])
torch.Size([10, 50])
torch.Size([10])
In [32]:
fit2()

6.4 nn.Sequential

ที่ทำมาทั้งหมด คือ nn.Sequential

In [33]:
model = nn.Sequential(nn.Linear(m, nh), nn.ReLU(), nn.Linear(nh,c.numpy()))
fit2()

7. Optim

เราจะ Refactor ส่วนอัพเดท Parameter Training Loop ออกมาไว้ข้างนอก สร้างเป็น Class ใหม่ เรียกว่า optim (Optimzation) เพื่อที่เราจะใช้ Optimzation Algorithm ต่าง ๆ ได้โดยไม่ต้องกลับไปแก้โค้ด Training Loop

Before

      with torch.no_grad():
        for p in model.parameters():
          p -= p.grad * lr
          p.grad.zero_()

After

      optim.step()
      optim.zero_grad()

ที่เราต้องแยก step และ zero_grad เนื่องจากยืดหยุ่นกว่า ตัวอย่างเช่น ในบางเคสที่โมเดลมี Grad น้อยมาก เราอาจจะไม่ต้องการ Clear Grad ทุกครั้งที่ step

7.1 Optimizer

In [0]:
class Optimizer():
  # params = parameters of model, lr = learning rate
  def __init__(self, params, lr=0.5): self.params, self.lr = list(params), lr

  def step(self):
    with torch.no_grad():
      for p in self.params:
        p -= p.grad * self.lr 

  def zero_grad(self):
    for p in self.params: p.grad.zero_()

Training Loop ใหม่ ที่ใช้ optim

In [0]:
def fit3():
  losses, metrics = [], []
  # e = epoch number
  for e in range(epoch):
    for xb, yb in train_dl:

      # Feedforward
      yhatb = model(xb)
      loss = loss_func(yhatb, yb)

      # Metrics
      acc = accuracy(yhatb, yb)
      losses.append(loss); metrics.append(acc)

      # Backpropagation
      loss.backward()

      optim.step()
      optim.zero_grad()

  plot_metrics(losses, metrics)
In [36]:
model = nn.Sequential(nn.Linear(m, nh), nn.ReLU(), nn.Linear(nh,c.numpy()))
optim = Optimizer(model.parameters(), lr=lr)
fit3()

7.2 optim.SGD

ที่เราสร้างด้านบน ก็คือ PyTorch optim.SGD นั่นเอง เราสามารถใช้ Optimizer อื่น ๆ ใน torch.optim ได้อีก เช่น Adam, AdaGrad, AdamW, etc.

In [37]:
model = nn.Sequential(nn.Linear(m, nh), nn.ReLU(), nn.Linear(nh,c.numpy()))
optim = torch.optim.SGD(model.parameters(), lr=lr)
fit3()

7.3 ลองใช้ Adam

In [38]:
model = nn.Sequential(nn.Linear(m, nh), nn.ReLU(), nn.Linear(nh,c.numpy()))
optim = torch.optim.Adam(model.parameters(), lr=0.001)
fit3()

8. สรุป

 1. เราได้ Refactor ทั้ง Model และ Training Loop แยกส่วน Parameter และ Optimization ให้แยกออกมา ทำให้โค้ด Clean มากขึ้น รองรับงานที่ซับซ้อนมากขึ้นในอนาคต
 2. เราได้ Re-create PyTorch API ขึ้นมาจาก 0 เช่น nn.Module, nn.ModuleList, nn.Squential, optim, etc. ทำให้เราเข้าใจการเทรน Neual Network ในแต่ละขั้นตอนมากขึ้น
 3. เรารู้ที่มาที่ไปของ API แต่ละตัว ทำให้สามารถเลือกใช้ API ที่เหมาะสมกับงาน สามารถออกแบบโมเดลที่ซับซ้อนมากขึ้น แก้ปัญหาได้หลากหลายมากขึ้น
In [0]:
 

แชร์ให้เพื่อน:

Keng Surapong on FacebookKeng Surapong on GithubKeng Surapong on Linkedin
Keng Surapong
Project Manager at Bua Labs
The ultimate test of your knowledge is your capacity to convey it to another.

Published by Keng Surapong

The ultimate test of your knowledge is your capacity to convey it to another.

Enable Notifications    OK No thanks