ใน ep นี้เราจะมาสร้าง Dataset และ DataLoader เพื่อเป็น Abstraction ในจัดการข้อมูลตัวอย่าง x, y จาก Training Set, Validation Set ที่เราจะป้อนให้กับ Neural Network ใช้เทรน ใน Training Loop ของ Machine Learning

เราจะใช้โค้ดจาก Neural Network ep 4 เป็นโค้ดเริ่มต้น นำมา Refactor ต่อ

เรามาเริ่มกันเลยดีกว่า

Open In Colab

สร้าง Class Dataset และ DataLoader จัดการเรื่องป้อนข้อมูลตัวอย่างให้ Neural Network ทีละ Mini-batch โดยเริ่มต้น Refactor ที่หัวข้อ 6

0. Magic

In [1]:
%load_ext autoreload
%autoreload 2
%matplotlib inline

1. Import

In [2]:
import torch
from torch import tensor
from torch import nn
import torch.nn.functional as F
import matplotlib.pyplot as plt

from pathlib import Path
from IPython.core.debugger import set_trace
from fastai import datasets
import pickle, gzip, math, torch
import operator

2. Data

In [3]:
MNIST_URL='http://deeplearning.net/data/mnist/mnist.pkl'
In [4]:
def get_data():
  path = datasets.download_data(MNIST_URL, ext='.gz')
  with gzip.open(path, 'rb') as f:
    ((x_train, y_train), (x_valid, y_valid), _) = pickle.load(f, encoding='latin-1')
  return map(tensor, (x_train, y_train, x_valid, y_valid))
In [5]:
x_train, y_train, x_valid, y_valid = get_data()

3. เตรียม Data

In [6]:
# x = data, m = mean, s = standard deviation
def normalize(x, m, s): 
  return (x-m)/s
In [7]:
train_mean, train_std = x_train.mean(), x_train.std()
x_train = normalize(x_train, train_mean, train_std)
x_valid = normalize(x_valid, train_mean, train_std)
In [8]:
n, m = x_train.shape
c = y_train.max()+1
n, m, c
Out[8]:
(50000, 784, tensor(10))

4. สร้าง Model

โมเดลจะประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ เช่น Architecture กำหนด Layers ต่าง ๆ, Initialization, Loss Function, อัลกอริทึมในการเทรน และ Metrics ที่เราเรียนรู้กันไปใน ep ก่อน ๆ

โมเดล

In [9]:
class Model(nn.Module):
  # number of input feature, number of hidden feature, number of output feature
  def __init__(self, n_in, nh, n_out):
    super().__init__()
#     set_trace()
    self.layers = [nn.Linear(n_in, nh), nn.ReLU(), nn.Linear(nh, n_out)]    
  def __call__(self, x):
    for l in self.layers:
      x = l(x)
    return x

เคสนี้เป็นงาน Classification เราจะใช้ Cross Entropy Loss Fucntion

In [10]:
def get_model():
  # loss function
  loss_func = F.cross_entropy
  model = Model(m, nh, c.numpy())
  return model, loss_func

ในเคสนี้เราจะใช้ metrics เป็น Accuracy ประกาศฟังก์ชัน accuracy

In [11]:
def accuracy(yhat, y):
  return (torch.argmax(yhat, dim=-1) == y).float().mean()

กำหนด Hyperparameter

In [12]:
# batch size
bs = 64
# learning rate
lr = 0.03
epoch = 1
nh = 50
In [13]:
model, loss_func = get_model()
losses, metrics = [], []

5. Training Loop

เราจะเทรนโมเดล ด้วยอัลกอริทึม Stochastic Gradient Descent (SGD) และ เก็บ Loss, Accuracy เอาไว้พล็อตกราฟ

ประกาศฟังก์ชัน fit เอาไว้เรียกเทรนเวลาที่ต้องการ

In [14]:
def fit():
  losses, metrics = [], []
  # e = epoch number
  for e in range(epoch):
    # b = batch number
    for b in range((n-1)//bs + 1):

      # data
      start_b = b*bs
      end_b = start_b+bs
      xb, yb = x_train[start_b:end_b], y_train[start_b:end_b]

      # Feedforward
      yhatb = model(xb)
      loss = loss_func(yhatb, yb)

      # Metrics
      acc = accuracy(yhatb, yb)
      losses.append(loss); metrics.append(acc)      

      # Backpropagation
      loss.backward()

      # Update Wight and Bias with SGD
      with torch.no_grad():
        for l in model.layers:
          if hasattr(l, 'weight'):
            l.weight -= l.weight.grad * lr
            l.bias  -= l.bias.grad * lr 
            l.weight.grad.zero_()
            l.bias.grad.zero_()    
            
  plot_metrics(losses, metrics)

ประการฟัง์ชัน ไว้พล็อตกราฟ Loss และ Accuracy

In [15]:
def plot_metrics(losses, metrics):
  x = torch.arange(len(losses)).numpy()
  fig,ax = plt.subplots(figsize=(9, 9))
  ax.grid(True)
  ax.plot(x, losses, label="Loss")
  ax.plot(x, metrics, label="Accuracy")
  ax.legend(loc='upper right')
In [16]:
model, loss_func = get_model()
fit()

6. Refactor ส่วน x, y

x และ y ใช้คู่กัน เราจะสร้าง Class Dataset ขึ้นมาห่อไว้

In [17]:
class Dataset():
  def __init__(self, x, y):
    self.x, self.y = x, y
  def __len__(self):
    return len(self.x)
  def __getitem__(self, i):
    return self.x[i], self.y[i]
In [18]:
train_ds, valid_ds = Dataset(x_train, y_train), Dataset(x_valid, y_valid)
In [19]:
xb, yb = train_ds[0:100]
xb.shape, yb.shape
Out[19]:
(torch.Size([100, 784]), torch.Size([100]))
In [20]:
plt.imshow(xb[0].view(28,28))
Out[20]:
<matplotlib.image.AxesImage at 0x7fe1defd3860>

Training Loop เวอร์ชัน 2 เปลี่ยนมาใช้ Dataset

In [21]:
def fit2():
  losses, metrics = [], []
  # e = epoch number
  for e in range(epoch):
    # b = batch number
    for b in range((n-1)//bs + 1):

      # data
      start_b = b*bs
      end_b = start_b+bs      
      xb, yb = train_ds[start_b:end_b]

      # Feedforward
      yhatb = model(xb)
      loss = loss_func(yhatb, yb)

      # Metrics
      acc = accuracy(yhatb, yb)
      losses.append(loss); metrics.append(acc)

      # Backpropagation
      loss.backward()

      # Update Wight and Bias with SGD
      with torch.no_grad():
        for l in model.layers:
          if hasattr(l, 'weight'):
            l.weight -= l.weight.grad * lr
            l.bias  -= l.bias.grad * lr 
            l.weight.grad.zero_()
            l.bias.grad.zero_()   
            
  plot_metrics(losses, metrics)
In [22]:
model, loss_func = get_model()
fit2()

7. Refactor ส่วน Batch

In [23]:
class DataLoader():
  # ds = Dataset, bs = batch size
  def __init__(self, ds, bs):
    self.ds, self.bs = ds, bs
  def __iter__(self):
    for i in range(0, len(self.ds), self.bs):
      yield self.ds[i:i+self.bs]
In [24]:
train_dl, valid_dl = DataLoader(train_ds, bs), DataLoader(valid_ds, bs)

เราสามารถ Iterate ไป Batch ต่อ ๆ ไปได้ ด้วยฟังก์ชัน next โดยไม่เปลือง Memory เพราะ yield เป็น Lazy Loading จะโหลดเท่าที่จำเป็นเท่านั้น ไม่ใช่โหลดทั้ง Dataset

In [25]:
train_iter = iter(train_dl)
In [26]:
xb, yb = next(train_iter)
plt.imshow(xb[0].view(28,28))
Out[26]:
<matplotlib.image.AxesImage at 0x7fe1deec7ef0>

แสดง x ที่ตำแหน่ง 0 ของ Batch ถัดมา

In [27]:
xb, yb = next(train_iter)
plt.imshow(xb[0].view(28,28))
Out[27]:
<matplotlib.image.AxesImage at 0x7fe1deea4cc0>

Training Loop เวอร์ชัน 3 เปลี่ยนมาใช้ DataLoader ข้อดี คือ เราไม่ต้องจัดการ Index เอง

In [28]:
def fit3():
  losses, metrics = [], []
  # e = epoch number
  for e in range(epoch):
    for xb, yb in train_dl:

      # Feedforward
      yhatb = model(xb)
      loss = loss_func(yhatb, yb)

      # Metrics
      acc = accuracy(yhatb, yb)
      losses.append(loss); metrics.append(acc)

      # Backpropagation
      loss.backward()

      # Update Wight and Bias with SGD
      with torch.no_grad():
        for l in model.layers:
          if hasattr(l, 'weight'):
            l.weight -= l.weight.grad * lr
            l.bias  -= l.bias.grad * lr 
            l.weight.grad.zero_()
            l.bias.grad.zero_()    

  plot_metrics(losses, metrics)
In [29]:
model, loss_func = get_model()
fit3()

8. สรุป

 1. เราได้ Refactor โค้ด Training Loop ในส่วน Data ให้คลีนมากขึ้น เป็น Class ชื่อ Dataset และ DataLoader
 2. Dataset ช่วย Encapsulate x, y ไว้ด้วยกัน
 3. DataLoader จัดการ Batch ของ Dataset ทำให้เราไม่ต้องจัดการ Index, Batch Size เอง และช่วยในเรื่อง Lazy Loading ด้วย
In [ ]:
 

แชร์ให้เพื่อน:

Keng Surapong on FacebookKeng Surapong on GithubKeng Surapong on Linkedin
Keng Surapong
Project Manager at Bua Labs
The ultimate test of your knowledge is your capacity to convey it to another.

Published by Keng Surapong

The ultimate test of your knowledge is your capacity to convey it to another.

Enable Notifications    OK No thanks