ในแต่ละ Epoch ของการเทรน Machine Learning สอนโมเดล Deep Neural Network เราไม่ควรป้อนข้อมูลที่เรียงลำดับเหมือนกันทุกครั้งให้โมเดล ใน ep นี้เราจะมาสร้าง DataLoader เวอร์ชันใหม่ ที่จะสับไพ่ข้อมูลตัวอย่างก่อนป้อนให้โมเดล เป็นการลดการจำข้อสอบของโมเดล ช่วยให้โมเดล Generalization ได้ดีขึ้น ลด Variance ของโมเดล

การที่เราแบ่งข้อมูลออกเป็น Mini-Batch เช่น Batch Size = 32 ป้อนข้อมูลตัวอย่าง Feedforward ให้กับโมเดล ทีละ 32 (x, y) ถ้าเราไม่สับไพ่ เราใช้ข้อมูลตามลำดับที่เราได้รับมาเลย อาจจะมีการจัดเรียงที่ทำให้ข้อมูล 32 ตัวนี้ ยากเกิน หรือง่ายเกินไป และจะเป็นแบบนี้ทุก ๆ Epoch ทำให้โมเดลเรียนรู้ได้ยาก การสับไพ่ข้อมูลแบบ Random จะแก้ปัญหาตรงนี้

An advanced two-handed flourish. Credit https://en.wikipedia.org/wiki/Cardistry#/media/File:Display_Card_Flourish.jpg
An advanced two-handed flourish. Credit https://en.wikipedia.org/wiki/Cardistry#/media/File:Display_Card_Flourish.jpg

และถ้าเราสับไพ่ก่อน Split แบ่ง Training Set, Validation Set, Test Set ก็จะช่วยลดปัญหาความแตกต่างระหว่าง Train/Validation/Test Skew ได้อีก

เรามาเริ่มกันเลยดีกว่า

Open In Colab

0. Magic

In [0]:
%load_ext autoreload
%autoreload 2
%matplotlib inline

1. Import

In [0]:
import torch
from torch import tensor
from torch import nn
import torch.nn.functional as F
from torch.utils import data 
import matplotlib.pyplot as plt

from pathlib import Path
from IPython.core.debugger import set_trace
from fastai import datasets
from fastai.metrics import accuracy
import pickle, gzip, math, torch
import operator

2. Data

In [0]:
MNIST_URL='http://deeplearning.net/data/mnist/mnist.pkl'
In [0]:
def get_data():
  path = datasets.download_data(MNIST_URL, ext='.gz')
  with gzip.open(path, 'rb') as f:
    ((x_train, y_train), (x_valid, y_valid), _) = pickle.load(f, encoding='latin-1')
  return map(tensor, (x_train, y_train, x_valid, y_valid))
In [0]:
x_train, y_train, x_valid, y_valid = get_data()

3. เตรียม Data

In [0]:
class Dataset(data.Dataset):
  def __init__(self, x, y):
    self.x, self.y = x, y
  def __len__(self):
    return len(self.x)
  def __getitem__(self, i):
    return self.x[i], self.y[i]
In [0]:
class DataLoader():
  def __init__(self, ds, bs): self.ds,self.bs = ds,bs
  def __iter__(self):
    for i in range(0, len(self.ds), self.bs): yield self.ds[i:i+self.bs]
In [0]:
# x = data, m = mean, s = standard deviation
def normalize(x, m, s): 
  return (x-m)/s
In [9]:
n, m = x_train.shape
c = (y_train.max()+1).numpy()
n, m, c
Out[9]:
(50000, 784, array(10))
In [0]:
train_mean, train_std = x_train.mean(), x_train.std()
x_train = normalize(x_train, train_mean, train_std)
x_valid = normalize(x_valid, train_mean, train_std)
In [0]:
# batch size
bs = 64
train_ds, valid_ds = Dataset(x_train, y_train), Dataset(x_valid, y_valid)
train_dl, valid_dl = DataLoader(train_ds, bs), DataLoader(valid_ds, bs)

4. สร้าง Model

Hyperparameter ของโมเดล

In [0]:
# learning rate
lr = 0.03
epoch = 1
nh = 50

ประกาศฟังก์ชันเอาไว้สร้างโมเดล

In [0]:
def get_model():
  # loss function
  loss_func = F.cross_entropy
  model = nn.Sequential(nn.Linear(m, nh), nn.ReLU(), nn.Linear(nh,c))
  return model, loss_func

5. Training Loop

เราจะเทรนโมเดล ด้วยอัลกอริทึม Stochastic Gradient Descent (SGD) และ เก็บ Loss, Accuracy เอาไว้พล็อตกราฟ

ประกาศฟังก์ชัน fit เอาไว้เรียกเทรนเวลาที่ต้องการ

In [0]:
def fit():
  losses, metrics = [], []
  # e = epoch number
  for e in range(epoch):
    for xb, yb in train_dl:

      # Feedforward
      yhatb = model(xb)
      loss = loss_func(yhatb, yb)

      # Metrics
      acc = accuracy(yhatb, yb)
      losses.append(loss); metrics.append(acc)

      # Backpropagation
      loss.backward()

      optim.step()
      optim.zero_grad()

  plot_metrics(losses, metrics)

ประการฟัง์ชัน ไว้พล็อตกราฟ Loss และ Accuracy

In [0]:
def plot_metrics(losses, metrics):
  x = torch.arange(len(losses)).numpy()
  fig,ax = plt.subplots(figsize=(9, 9))
  ax.grid(True)
  ax.plot(x, losses, label="Loss")
  ax.plot(x, metrics, label="Accuracy")
  ax.legend(loc='upper right')

6. Refactor DataLoader

6.1 Random Sampler

ในการเทรนโมเดล เราควรสับเปลี่ยนกองข้อมูล เหมือนสับไพ่ ให้ลำดับข้อมูลตัวอย่างไม่เหมือนกันทุกครั้ง ก่อนที่จะป้อนให้กับโมเดล

In [0]:
class Sampler():
  # ds = Dataset, bs = Batch Size, n = Length of Dataset
  def __init__(self, ds, bs, shuffle=False):
    self.n, self.bs, self.shuffle = len(ds), bs, shuffle
  def __iter__(self):
    self.idxs = torch.randperm(self.n) if self.shuffle else torch.arange(self.n)
    for i in range(0, self.n, self.bs): yield self.idxs[i:i+self.bs]
In [0]:
small_ds = Dataset(*train_ds[:10])

เทสแบบไม่สับเปลี่ยน

In [18]:
s = Sampler(small_ds, 3, shuffle=False)
[o for o in s]
Out[18]:
[tensor([0, 1, 2]), tensor([3, 4, 5]), tensor([6, 7, 8]), tensor([9])]

เทสแบบสับเปลี่ยน

In [19]:
s = Sampler(small_ds, 3, shuffle=True)
[o for o in s]
Out[19]:
[tensor([0, 9, 7]), tensor([2, 8, 3]), tensor([4, 6, 1]), tensor([5])]

6.2 Collate

เมื่อเราสับเปลี่ยนข้อมูลออกมาจากกอง Dataset เป็น (x7, y7), (x3, y3), (x1, y1), (...) แล้ว เราต้องมีฟังก์ชันเล็ก ๆ ใน DataLoader ในการรวมเป็นกองเล็ก ๆ ขึ้นมาใหม่ เป็น Mini-Batch (x7, x3, x1, ...), (y7, y3, y1, ...) ก่อนส่งให้กับโมเดล

In [0]:
def collate(b):
  xs, ys = zip(*b)
  return torch.stack(xs), torch.stack(ys)

เพิ่ม Feature ให้กับ DataLoader ในการรับ Sampler และ Collate

In [0]:
class DataLoader2():
  def __init__(self, ds, sampler, collate_fn=collate):
    self.ds, self.sampler, self.collate_fn = ds, sampler, collate_fn
  def __iter__(self):
    for s in self.sampler: yield self.collate_fn([self.ds[i] for i in s])

เรามักจะ Shuffle ข้อมูล Training Set แต่ Validation Set ไม่จำเป็นต้อง Shuffle

In [0]:
train_samp = Sampler(train_ds, bs, shuffle=True)
valid_samp = Sampler(valid_ds, bs, shuffle=False)
In [0]:
# train_dl = Training Set DataLoader, valid_dl = Validation Set DataLoader
train_dl = DataLoader2(train_ds, train_samp, collate)
valid_dl = DataLoader2(valid_ds, valid_samp, collate)
In [24]:
xb, yb = next(iter(train_dl))
yb[0], plt.imshow(xb[0].view(28, 28))
Out[24]:
(tensor(1), <matplotlib.image.AxesImage at 0x7f19c19a5390>)
In [25]:
xb, yb = next(iter(train_dl))
yb[0], plt.imshow(xb[0].view(28, 28))
Out[25]:
(tensor(1), <matplotlib.image.AxesImage at 0x7f19c1133588>)
In [26]:
model, loss_func = get_model()
optim = torch.optim.SGD(model.parameters(), lr=lr)
fit()

6.3 PyTorch DataLoader

In [0]:
from torch.utils import data

PyTorch DataLoader สามารถรับ shuffle=True/False หรือ รับเป็น class RandomSampler/SequentialSampler ก็ได้

In [0]:
# train_dl = data.DataLoader(train_ds, bs, shuffle=True, collate_fn=collate)
# valid_dl = data.DataLoader(valid_ds, bs, shuffle=False, collate_fn=collate)
train_dl = data.DataLoader(train_ds, bs, sampler=data.RandomSampler(train_ds), collate_fn=collate, num_workers=8)
valid_dl = data.DataLoader(valid_ds, bs, sampler=data.SequentialSampler(valid_ds), collate_fn=collate, num_workers=8)

เราสามารถ ใช้ num_workers เพื่อกำหนดให้ PyTorch DataLoader แตก SubProcess เพื่อช่วยโหลดข้อมูลแบบขนาน ทำให้โหลดข้อมูลขนาดใหญ่ได้เร็วขึ้น

In [29]:
model, loss_func = get_model()
optim = torch.optim.SGD(model.parameters(), lr=lr)
fit()

7. สรุป

 1. ในการเทรนโมเดล แต่ละ Epoch เราไม่ควรป้อนข้อมูลเหมือน ๆ กันทุกครั้งให้โมเดล เราจึงได้สร้าง DataLoader เวอร์ชันใหม่ ที่จะสับไพ่ข้อมูลตัวอย่างก่อนป้อนให้โมเดล
 2. ในการสับไพ่ข้อมูล จำเป็นต้องมีกระบวนการนำข้อมูลมารวมกันใหม่ เรียกว่า Collate
 3. DataLoader ของ PyTorch จัดการปัญหาพวกนี้ให้เราหมด พร้อมทั้งมี Feature num_workers เพิ่มความเร็วในการโหลดข้อมูล แบบขนาน

Credit

In [0]:
 

แชร์ให้เพื่อน:

Surapong Kanoktipsatharporn on FacebookSurapong Kanoktipsatharporn on GithubSurapong Kanoktipsatharporn on Linkedin
Surapong Kanoktipsatharporn
Solutions Architect at Bua Labs
The ultimate test of your knowledge is your capacity to convey it to another.

Published by Surapong Kanoktipsatharporn

The ultimate test of your knowledge is your capacity to convey it to another.

Enable Notifications    OK No thanks