Secrets Revealed: How LangChain’s Entity Memory Gives You Tailored Responses!

LangChain is a conversational AI framework that provides memory modules to help bots understand the context of a conversation. One of these modules is the Entity Memory, a more complex type of memory that extracts and summarizes entities from the conversation.

LangChain: The Secret Sauce to Building Next-Level Language Applications

LangChain is a framework that revolves around large language models (LLMs). It enables the development of applications using LLMs for various purposes like chatbots, generative question-answering, summarization, and more.

สอนเขียน Prompt ChatGPT จงแสดงวิธีทำ Zero Shot Chain of Thought (Zero-shot-CoT) – Prompt Engineering ep.5

Prompt Engineering เป็นศาสตร์ที่เกี่ยวกับการออกแบบ Prompt หรือคำสั่ง ที่จะชี้นำโมเดลภาษา (Language Model) ให้ผลิตผลลัพท์ที่เราต้องการ เวลาที่เราออกแบบ Prompt สำหรับงานที่ซับซ้อน เราจำเป็นต้องให้โมเดลมีเวลาในการคิด และแตกงานที่ซับซ้อนออกเป็นขั้นตอนย่อย เนื่องจากโมเดลภาษา LLM ต้องการเวลาในการประมวผลข้อมูล และตอบคำถาม เช่นเดียวกับมนุษย์ ยกตัวอย่างเช่น มนุษย์ ใช้เวลาในการ คุณเลข 5 x 6 แค่ 1 วินาที แต่ใช้เวลา 10 วินาที ในการคูณเลข 55 x 65 แล้วใช้เวลามากขึ้นเรื่อย ๆ สำหรับการคูณเลข 555 x 656 โมเดลภาษาก็ต้องการเวลาเพิ่มเช่นกัน แต่เราจะมีวิธีเขียน Prompt บอกโมเดลให้ใช้เวลาคิดเพิ่มเต็มที่เลยได้ยังไง

สอนเขียน Prompt ChatGPT ยกตัวอย่างผลลัพธ์ที่อยากได้ Few-Shot Prompting – Prompt Engineering ep.4

Prompt Engineering จะตีโจทย์ว่าเป็นงานหรือปัญหาบางอย่างที่ต้องการให้โมเดล Machine Learning หรือ LLM มาช่วยหาคำตอบ โจทย์สามารถมีได้หลากหลายตั้งแต่ ตรวจคำผิด คัดแยกอีเมล์สแปม Sentiment Analysis แปลภาษา ไปจนถึงประมวลผลรูปภาพ แยกแยะวัตถุที่อยู่ในภาพ

สอนเขียน Prompt ChatGPT สั่งให้ AI ตรวจเช็คเงื่อนไขที่จำเป็น ก่อนทำงาน – Prompt Engineering ep.3

ChatGPT เป็น LLM ระดับ Advance มันจะพยายามอย่างที่สุดที่จะตอบคำถามที่เราป้อนให้ จากข้อมูลมหาศาลที่มันถูกเทรนมา อย่างไรก็ตามมันไม่มีข้อมูลความรู้จากโลกความเป็นจริงที่เป็นปัจจุบัน ไม่สามารถเข้าใจบริบทอื่น ๆ นอกจากที่อยู่ในใน Training Data ดังนั้นเมื่อเราถามคำถาม หรือสั่งอะไรที่เป็นไปไม่ได้ บางทีมันจะสร้างคำตอบที่ฟังดูดี แต่อาจจะไม่เป็นความจริง ตอบกลับมาให้เราได้ ทางแก้ก็คือเราควรรู้เท่าทัน เข้าใจว่ามันคือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์โปรแกรมหนึ่ง ซึ่งมีข้อจำกัด ไม่สามารถรู้ทุกอย่าง ไม่สามารถทำได้ทุกอย่าง ไม่สามารถทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้ และสั่งให้มันตรวจเช็คเงื่อนไขที่จำเป็นก่อนทำงาน ไม่ได้ก็ตอบว่าไม่ได้ตรง ๆ

Prompt Engineering คืออะไร

Prompt Engineering คือ เป็นคอนเซ็ปต์ใหม่ ในวิชาปัญญาประดิษฐ์ (AI) อยู่ในสาขา ประมวลผลภาษาธรรมชาติ (Natural Language Processing, NLP) โดยโฟกัสที่การพัฒนาและปรับ Prompt ให้เหมาะสมสำหรับการใช้สั่งการโมเดลภาษาขนาดใหญ่ (Large Language Model, LM) อย่างมีประสิทธิภาพ Prompt Engineering เกี่ยวข้องกับทักษะและเทคนิคในการทำความเข้าใจขีดความสามารถและข้อจำกัดของโมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLM)

GPT-4 คืออะไร Generative Pre-trained Transformer (GPT) คืออะไร

GPT-3.5 คือ โมเดล Generative Pre-trained Transformer (GPT) ตัวท็อป เวอร์ชัน Advance ที่สุดของ OpenAI GPT-3.5 เป็นตัวอย่างของโมเดลภาษาขนาดใหญ่ Large Language Model (LLM) ที่แสดงถึงความก้าวหน้าในการประมวลผลภาษาธรรมชาติ ที่พลิกโฉมวงการคอมพิวเตอร์ทั่วโลก

Large Language Model (LLM) คืออะไร

โมเดลภาษาขนาดใหญ่ (Large Language Model, LLM) เป็นรูปแบบของปัญญาประดิษฐ์ (AI) ชนิดหนึ่งที่โมเดลถูกเทรนด้วยข้อมูลข้อความมากมายมหาศาลจากอินเตอร์เน็ต สร้างเป็นโมเดลภาษา Language Model ให้สามารถมีความเข้าใจความหมายข้อความตามบริบท (Context) และสร้างข้อความที่สอดคล้องออกมาได้

Pneumonia คืออะไร พัฒนาระบบ AI ช่วยวินิจฉัยโรค Pneumonia จากฟิล์ม X-Ray ด้วย Machine Learning – Image Classification ep.10

Pneumonia หรือ โรคปอดอักเสบเรื้อรัง ปอดบวม เป็นโรคที่พบได้ประมาณร้อยละ 8-10 ของผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อเฉียบพลันระบบหายใจ นับเป็นสาเหตุการตายอันดับหนึ่งของโรคติดเชื้อในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี เกิดจากสาเหตุหลัก 2 กลุ่ม คือ ปอดอักเสบที่เกิดจากการติดเชื้อและปอดอักเสบที่ไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อ ถ้าเราสามารถพัฒนาระบบ AI ช่วยวินิจฉัยโรคเบื้องต้น จำแนกชนิดของโรค Pneumonia จะมีประโยชน์ในการวินิจฉัย และดูแลรักษาตั้งแต่แรก

DICOM คืออะไร โปรแกรมเปิดไฟล์ ภาพถ่ายทางการแพทย์ Mdical Imaging MRI, X-Ray, CT-Scan, Ultrasound วินิจฉัยโรคปอดรั่ว Pneumothorax จากฟิล์ม X-Ray DICOM ด้วย Deep Learning – Image Classification ep.9

ในการพัฒนาระบบ AI สำหรับวินิจฉัยโรค ชนิดของข้อมูล Dataset ที่เราจะพบบ่อย ๆ หนึ่งในนั้นคือไฟล์ DICOM ซึ่งเป็นไฟล์ภาพถ่ายทางการแพทย์ Mdical Imaging สำหรับฟิล์ม X-Ray, MRI, CT-Scan, Ultrasound ใน ep นี้เราจะมาทำความเข้าใจ ไฟล์ DICOM กันให้มากขึ้น