Pneumonia คืออะไร พัฒนาระบบ AI ช่วยวินิจฉัยโรค Pneumonia จากฟิล์ม X-Ray ด้วย Machine Learning – Image Classification ep.10

Pneumonia หรือ โรคปอดอักเสบเรื้อรัง ปอดบวม เป็นโรคที่พบได้ประมาณร้อยละ 8-10 ของผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อเฉียบพลันระบบหายใจ นับเป็นสาเหตุการตายอันดับหนึ่งของโรคติดเชื้อในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี เกิดจากสาเหตุหลัก 2 กลุ่ม คือ ปอดอักเสบที่เกิดจากการติดเชื้อและปอดอักเสบที่ไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อ ถ้าเราสามารถพัฒนาระบบ AI ช่วยวินิจฉัยโรคเบื้องต้น จำแนกชนิดของโรค Pneumonia จะมีประโยชน์ในการวินิจฉัย และดูแลรักษาตั้งแต่แรก

DICOM คืออะไร โปรแกรมเปิดไฟล์ ภาพถ่ายทางการแพทย์ Mdical Imaging MRI, X-Ray, CT-Scan, Ultrasound วินิจฉัยโรคปอดรั่ว Pneumothorax จากฟิล์ม X-Ray DICOM ด้วย Deep Learning – Image Classification ep.9

ในการพัฒนาระบบ AI สำหรับวินิจฉัยโรค ชนิดของข้อมูล Dataset ที่เราจะพบบ่อย ๆ หนึ่งในนั้นคือไฟล์ DICOM ซึ่งเป็นไฟล์ภาพถ่ายทางการแพทย์ Mdical Imaging สำหรับฟิล์ม X-Ray, MRI, CT-Scan, Ultrasound ใน ep นี้เราจะมาทำความเข้าใจ ไฟล์ DICOM กันให้มากขึ้น

MNIST คืออะไร

MNIST Database คือ ชุดข้อมูลรูปภาพของตัวเลขอารบิก 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ที่เขียนด้วยลายมือ 70,000 รูป MNIST คือ ชุดข้อมูลสำหรับไว้เทรน Artificial Intelligence (AI) เกี่ยวกับ Computer Vision / Image Processing