Pneumonia คืออะไร พัฒนาระบบ AI ช่วยวินิจฉัยโรค Pneumonia จากฟิล์ม X-Ray ด้วย Machine Learning – Image Classification ep.10

Pneumonia หรือ โรคปอดอักเสบเรื้อรัง ปอดบวม เป็นโรคที่พบได้ประมาณร้อยละ 8-10 ของผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อเฉียบพลันระบบหายใจ นับเป็นสาเหตุการตายอันดับหนึ่งของโรคติดเชื้อในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี เกิดจากสาเหตุหลัก 2 กลุ่ม คือ ปอดอักเสบที่เกิดจากการติดเชื้อและปอดอักเสบที่ไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อ ถ้าเราสามารถพัฒนาระบบ AI ช่วยวินิจฉัยโรคเบื้องต้น จำแนกชนิดของโรค Pneumonia จะมีประโยชน์ในการวินิจฉัย และดูแลรักษาตั้งแต่แรก

DICOM คืออะไร โปรแกรมเปิดไฟล์ ภาพถ่ายทางการแพทย์ Mdical Imaging MRI, X-Ray, CT-Scan, Ultrasound วินิจฉัยโรคปอดรั่ว Pneumothorax จากฟิล์ม X-Ray DICOM ด้วย Deep Learning – Image Classification ep.9

ในการพัฒนาระบบ AI สำหรับวินิจฉัยโรค ชนิดของข้อมูล Dataset ที่เราจะพบบ่อย ๆ หนึ่งในนั้นคือไฟล์ DICOM ซึ่งเป็นไฟล์ภาพถ่ายทางการแพทย์ Mdical Imaging สำหรับฟิล์ม X-Ray, MRI, CT-Scan, Ultrasound ใน ep นี้เราจะมาทำความเข้าใจ ไฟล์ DICOM กันให้มากขึ้น

พัฒนาโปรแกรม AI การแพทย์ วินิจฉัยภาวะปอดรั่ว (Pneumothorax) อัตโนมัติ จากฟิล์ม X-Ray โดยใช้ Machine Learning, Deep Neural Network – Image Segmentation ep.2

สมมติว่าอยู่ดี ๆ เราก็หายใจลำบาก หอบตัวโยน โดยไม่มีสาเหตุ ไม่มีอาการล่วงหน้าใด ๆ หรือว่าเราจะเป็น ภาวะปอดรั่ว ใน ep นี้ เราจะมาใช้ Machine Learning และ Deep Neural Network พัฒนาโปรแกรม AI การแพทย์ ช่วยวินิจฉัยภาวะปอดรั่ว หรือ Pneumothorax นี้กัน