ใน ep นี้เราจะเรียนรู้การสร้าง App ที่มีความสามารถ Image Classification แบบ Multi-class Classification จำแนกรูปภาพ ด้วย TensorFlow Lite โดยใช้โมเดลที่เราแปลงเตรียมไว้แล้วใน ep ก่อน ซึ่งเป็นโมเดล Convolutional Neural Network จำแนกหมาแมว สำหรับรันบนมือถือ Android ด้วยภาษา Kotlin

Image Classification บนมือถือ Android

เราสามารถพัฒนา App บนมือถือ ให้มีความสามารถด้าน AI / Machine Learning มีฟังก์ชันจำแนกรูปภาพ Image Classification ได้ดังตัวอย่างด้านล่าง

ในเคสนี้ เพื่อให้โค้ดไม่ซับซ้อน เข้าใจง่าย เราจะใช้รูปภาพที่อยู่ใน Resource Bundle ของตัว App เอง ไม่ได้ใช้กล้องมือถือ หรือรูปจาก User

TensorFlow Lite on Android Code Example

นอกจาก build.gradle โค้ดตัวอย่างจะประกอบด้วย 2 ไฟล์ คือ Classifier.kt เป็น Utility Class และ ImageClassifierActivity.kt เป็น UI (Android View)

build.gradle

ใน Build Script เราจะกำหนดค่าสำหรับ dependencies ไปยัง org.tensorflow:tensorflow-lite:0.0.0-nightly และ กำหนด aaptOptions ให้ไม่ต้องบีบอัดไฟล์ FlatBuffer นามสกุล tflite, lite ซึ่งเก็บโมเดล TensorFlow Lite

android {
  ...
  aaptOptions {
    noCompress "tflite"
    noCompress "lite"
  }
}
dependencies {
  implementation 'org.tensorflow:tensorflow-lite:0.0.0-nightly'
}

Classifier.kt

ประกาศฟังก์ชัน loadModelFile โหลดไฟล์ FlatBuffer นามสกุล .tflite (โมเดล TensorFlow Lite)

  private fun loadModelFile(assetManager: AssetManager, modelPath: String): MappedByteBuffer {
    val fileDescriptor = assetManager.openFd(modelPath)
    val inputStream = FileInputStream(fileDescriptor.fileDescriptor)
    return fileChannel.map(FileChannel.MapMode.READ_ONLY, startOffset, declaredLength)
  }

ประกาศฟังก์ชัน loadLabelList โหลด Label

  private fun loadLabelList(assetManager: AssetManager, labelPath: String): List<String> {
    return assetManager.open(labelPath).bufferedReader().useLines { it.toList() }
  }

ประกาศฟังก์ชัน recognizeImage ย่อรูปให้อยู่ในขนาดที่โมเดลกำหนด และรัน Intepreter แล้ว return result ไปแสดงบนหน้าจอ

  fun recognizeImage(bitmap: Bitmap): List<Recognition> {
    val scaledBitmap = Bitmap.createScaledBitmap(bitmap, INPUT_SIZE, INPUT_SIZE, false)
    interpreter.run(byteBuffer, result)
    return getSortedResult(result)
  }

ประกาศ init Block ที่จะเรียกฟังก์ชันด้านบน เพื่อโหลดข้อมูล กำหนดค่าเริ่มต้นระบบ

  init {
    val options = Interpreter.Options()
    options.setNumThreads(5)
    options.setUseNNAPI(true)
    interpreter = Interpreter(loadModelFile(assetManager, modelPath), options)
    lableList = loadLabelList(assetManager, labelPath)
  }

เนื่องจากในเคสนี้เราใช้ Android เราจะเรียก Neural Networks API ของ Android ด้วย options.setUseNNAPI(true) เพื่อเพิ่มความเร็วของโมเดล Machine Learning ด้วย Neural Networks Hardware, GPU, Digital Signal Processors (DSPs), etc.

ImageClassifierActivity.kt

ประกาศตัวแปร mInputSize เก็บค่าขนาดรูป mModelPath ชื่อไฟล์โมเดล TensorFlow Lite และ mLabelPath ชื่อไฟล์ Label

  private val mInputSize = 224
  private val mModelPath = "converted_model.tflite"
  private val mLabelPath = "label.txt"

overide ฟังก์ชัน onCreate ด้วยโค้ดสำหรับ Initialize หน้าตา Layout ของ App, Classifier และ Bind Event Click/Tap สำหรับรูปต่าง ๆ

  override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
    super.onCreate(savedInstanceState)
    setContentView(R.layout.activity_image_classifier)
    initClassifier()
    initViews()
  }

เมื่อมีการคลิก หรือ Tap เกิดขึ้นกับรูป ให้นำรูปมาส่งให้ classifier แล้วนำผลลัพธ์ที่ได้มาแสดงบน Toast

  override fun onClick(view: View?) {
    val bitmap = ((view as ImageView).drawable as BitmapDrawable).bitmap
    val result = classifier.recognizeImage(bitmap)
    runOnUiThread { Toast.makeText(this, result.get(0).title, Toast.LENGTH_SHORT).show() }
  }

เรามาเริ่มกันเลยดีกว่า

Classifier.kt

ImageClassifierActivity.kt

Build

Compile และ Build Project

cats vs dogs app build completed successfully
cats vs dogs app build completed successfully

Run on Android Emulator

Deploy บน Android Emulator

cats vs dogs app running on emulator
cats vs dogs app running on emulator

Credit

แชร์ให้เพื่อน:

Surapong Kanoktipsatharporn on FacebookSurapong Kanoktipsatharporn on LinkedinSurapong Kanoktipsatharporn on Rss
Surapong Kanoktipsatharporn
Solutions Architect at Bua Labs
The ultimate test of your knowledge is your capacity to convey it to another.

Published by Surapong Kanoktipsatharporn

The ultimate test of your knowledge is your capacity to convey it to another.