ใน ep นี้ เราจะสอน ขั้นตอนการสร้างแอพพลิเคชั่น AI ที่มีความสามารถ ตรวจจับวัตถุ Object Detection ด้วย TensorFlow Lite โดยใช้โมเดล MobileNet SSD ซึ่งถูก Pre-trained และ Convert ไว้เรียบร้อยแล้ว มาประกอบเป็น App สำหรับรันบนมือถือ Android ด้วยภาษา Kotlin

สอนเขียน App มือถือ AI ตรวจจับวัตถุ บน Android

เราสามารถพัฒนา App บนมือถือ Android ให้มีความสามารถด้าน AI / Machine Learning มีฟังก์ชันตรวจจับวัตถุ Object Detection จากรูป ที่ถ่ายจากกล้องมือถือ แบบ Real-time ด้วยโมเดล MobileNet SSD ที่เทรนกับ COCO Dataset ที่สามารถตรวจจับวัตถุพร้อมกัน 10 วัตถุ ใน 80 Class

App ได้ predict โดยล้อมกรอบสีรอบวัตถุ ระบุว่าเป็น Object ชนิดไหน และ แสดงตัวเลขความน่าจะเป็น พร้อมกันหลายวัตถุ App ทำงาน Out of the box โดยที่เราไม่ได้ทำ Transfer Learning ใด ๆ เลย ดังตัวอย่างด้านล่าง

ในเคสนี้ เราจะใช้รูปภาพกล้องมือถือ ทำให้โค้ดซับซ้อนยิ่งขึ้น เนื่องจากต้องจัดการเรื่องต่าง ๆ เพิ่มเติม ดังใน ep ที่แล้ว tflite ep.6

TensorFlow Lite on Android Code Example

นอกจาก build.gradle และ AndroidManifest.xml โค้ดตัวอย่างจะประกอบด้วย หลายไฟล์ แต่ไฟล์หลักมี 3 ไฟล์ คือ TFLiteObjectDetectionAPIModel.kt จัดการเครื่องโมเดลตรวจจับวัตถุ Object Detection, MultiBoxTracker.kt จัดการเรื่อง Track วัตถุ สร้างกรอบ แสดงผลบนหน้าจอ, และ DetectorActivity.kt เป็นโคัดหลักของ App

build.gradle

ใน Build Script เราจะกำหนดค่าสำหรับ dependencies ไปยัง org.tensorflow:tensorflow-lite:0.0.0-nightly และ กำหนด aaptOptions ให้ไม่ต้องบีบอัดไฟล์ FlatBuffer นามสกุล tflite, lite ซึ่งเก็บโมเดล TensorFlow Lite

android {
  ...
  aaptOptions {
    noCompress "tflite"
    noCompress "lite"
  }
}
dependencies {
  implementation 'org.tensorflow:tensorflow-lite:0.0.0-nightly'
}

AndroidManifest.xml

ใน Manifest จะขอสิทธิ์การเข้าถึงกล้อง และ Storage

  <uses-permission android:name="android.permission.CAMERA" />
  <uses-permission android:name="android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE" />

TFLiteObjectDetectionAPIModel.kt

โหลดไฟล์โมเดล และ ไฟล์ Label

  val d = TFLiteObjectDetectionAPIModel()
  labelsInput = assetManager.open(actualFilename)

สร้าง Intepreter จากโมเดล FlatBuffer ไฟล์ tflite

  val options = Interpreter.Options()
  d.tfLite = Interpreter(loadModelFile(assetManager, modelFilename), options)

เตรียมโครงสร้างข้อมูล ที่จะรับ Output จากโมเดล ดังนี้

IndexDescription
0Bounding Boxes
1Classes
2Scores
3Number of Results
The output from the model can be 
multiple classifications each with confidence scores and bounding boxes so 
our output tensors will look like this.
  d.outputLocations = Array(1) { Array(NUM_DETECTIONS) { FloatArray(4) } }
  d.outputClasses = Array(1) { FloatArray(NUM_DETECTIONS) }
  d.outputScores = Array(1) { FloatArray(NUM_DETECTIONS) }
  d.numDetections = FloatArray(1)

ประกาศฟังก์ชัน recognizeImage จับภาพจากกล้อง ส่งให้โมเดลตรวจจับวัตถุ แล้วนำผลลัพธ์ที่ได้มาแสดงผลบนหน้าจอ เป็นกรอบ พร้อมข้อความ

  override fun recognizeImage(bitmap: Bitmap): List<Classifier.Recognition> {
    bitmap.getPixels(intValues, 0, bitmap.width, 0, 0, bitmap.width, bitmap.height)

    tfLite!!.runForMultipleInputsOutputs(inputArray, outputMap)

    val recognitions = ArrayList<Classifier.Recognition>(NUM_DETECTIONS)
    recognitions.add(
        Classifier.Recognition(
            "" + i,
            labels[outputClasses!![0][i].toInt() + labelOffset],
            outputScores!![0][i],
            detection))
  }

MultiBoxTracker.kt

กำหนดสีสัน และขนาดที่จะแสดงกรอบ และข้อความ

    boxPaint.color = Color.RED
    boxPaint.style = Style.STROKE
    boxPaint.strokeWidth = 10.0f
    boxPaint.strokeCap = Cap.ROUND
    boxPaint.strokeJoin = Join.ROUND
    boxPaint.strokeMiter = 100f

ฟังก์ชัน processResults สำหรับคำนวนกรอบ Output ที่ได้มาจากโมเดล บนหน้าจอ App

  private fun processResults(results: List<Recognition>) {
    for (result in results) {
      val detectionScreenRect = RectF()
      rgbFrameToScreen.mapRect(detectionScreenRect, detectionFrameRect)
      screenRects.add(Pair(result.confidence, detectionScreenRect))
      rectsToTrack.add(Pair(result.confidence, result))
    }
  }

DetectorActivity.kt

คล้ายกับใน ep ที่แล้ว tflite ep.5 แต่จะเปลี่ยนมาใช้โมเดลที่ Pre-trained แล้ว และทำ Quantization มาเรียบร้อยแทนแล้ว

    private val TF_OD_API_INPUT_SIZE = 300
    private val TF_OD_API_IS_QUANTIZED = true
    private val TF_OD_API_MODEL_FILE = "detect.tflite"
    private val TF_OD_API_LABELS_FILE = "file:///android_asset/labelmap.txt"

โค้ดหลักของ App ดึงรูปจากกล้อง แสดงบนหน้าจอ App พร้อมส่งไปให้โมเดล ทำ Object Detection แล้วนำผลลัพธ์มาแสดงผล กรอบสีพร้อมข้อความ

  rgbFrameBitmap!!.setPixels(getRgbBytes(), 0, previewWidth, 0, 0, previewWidth, previewHeight)

  val results = detector!!.recognizeImage(croppedBitmap!!)
  tracker!!.trackResults(mappedRecognitions, currTimestamp)

เรามาเริ่มกันเลยดีกว่า

TFLiteObjectDetectionAPIModel.kt

MultiBoxTracker.kt

DetectorActivity.kt

Build

Compile และ Build Project

AI App Object Detection on Android from Camera Real-Time with TensorFlow Lite pre-trained on COCO Dataset Build Completed Successfully
AI App Object Detection on Android from Camera Real-Time with TensorFlow Lite pre-trained on COCO Dataset Build Completed Successfully

Run on Android Mobile Phone

Deploy บน มือถือ Android

android app tflite object detection prediction 01
android app tflite object detection prediction 01
android app tflite object detection prediction 02
android app tflite object detection prediction 02
android app tflite object detection prediction 03
android app tflite object detection prediction 03

เนื่องจากใน COCO Dataset ไม่มี iPad, โมเดลก็จะ Predict อะไรแปลก ๆ ออกมา

Credit

แชร์ให้เพื่อน:

Keng Surapong on FacebookKeng Surapong on GithubKeng Surapong on Linkedin
Keng Surapong
Project Manager at Bua Labs
The ultimate test of your knowledge is your capacity to convey it to another.

Published by Keng Surapong

The ultimate test of your knowledge is your capacity to convey it to another.

Enable Notifications    OK No thanks