เนื่องจากใน Web Browser มีทรัพยากรจำกัด การที่เราจะใช้ TensorFlow.js เทรนโมเดลตั้งแต่ต้น จะทำให้เสียเวลาค่อนข้างมาก

ในการใช้งาน TensorFlow.js ส่วนใหญ่ เราจึงจะต้องการเทรนโมเดล ด้วยภาษา Python บน Cloud หรือ เครื่อง Server ขนาดใหญ่ ที่มี GPU ความเร็วสูง เมื่อเรียบร้อยแล้ว แล้วนำโมเดลนั้นมาแปลง Convert เพื่อไป Load ใช้งานบน Web Browser รัน JavaScript อีกทีหนึ่ง

TensorFlow.js converter คืออะไร

To be able to run models on a variety of runtimes, including the cloud, web, browser, Node.js, mobile and embedded systems, we have standardized on the SavedModel file format. Credit https://blog.tensorflow.org/2019/09/tensorflow-20-is-now-available.html
To be able to run models on a variety of runtimes, including the cloud, web, browser, Node.js, mobile and embedded systems, we have standardized on the SavedModel file format. Credit https://blog.tensorflow.org/2019/09/tensorflow-20-is-now-available.html

TensorFlow.js converter คือ Library ที่ใช้ในการแปลงและโหลด Pre-trained โมเดลของ TensorFlow ทั้งจาก TensorFlow Hub และ SavedModel ให้ทำงานใน Web Browser ผ่าน TensorFlow.js

กระบวนการมี 2 ขั้นตอน ดังนี้

 1. แปลงโมเดลของเราเอง หรือแปลงโมเดลสำเร็จรูปที่คนอื่นทำไว้ให้แล้ว เช่น MobileNet ให้เป็นไฟล์รูปแบบที่เหมาะกับการใช้งานบนเว็บ
 2. ใช้ JavaScript API โหลดไฟล์โมเดลขึ้นมา และเรียกใช้งาน Inference

ขั้นแรก : Convert โมเดลให้เป็น JSON

TensorFlow.js converter รองรับโมเดลหลาย Format เช่น TensorFlow SavedModel, TensorFlow Hub module, Keras HDF5 และ tf.keras SavedModel

ตัวอย่างการแปลง TensorFlow SavedModel 

tensorflowjs_converter \
  --input_format=tf_saved_model \
  --output_format=tfjs_graph_model \
  --signature_name=serving_default \
  --saved_model_tags=serve \
  /mobilenet/saved_model \
  /mobilenet/web_model

ตัวอย่างการแปลง TensorFlow Frozen Model 

tensorflowjs_converter \
  --input_format=tf_frozen_model \
  --output_node_names='MobilenetV1/Predictions/Reshape_1' \
  /mobilenet/frozen_model.pb \
  /mobilenet/web_model

ตัวอย่างการแปลง Tensorflow Hub module 

tensorflowjs_converter \
  --input_format=tf_hub \
  'https://tfhub.dev/google/imagenet/mobilenet_v1_100_224/classification/1' \
  /mobilenet/web_model

ตัวอย่างการแปลง Keras HDF5 model 

tensorflowjs_converter \
  --input_format=keras \
  /tmp/my_keras_model.h5 \
  /tmp/my_tfjs_model

ตัวอย่างการแปลง tf.keras SavedModel 

tensorflowjs_converter \
  --input_format=keras_saved_model \
  /tmp/my_tf_keras_saved_model/1542211770 \
  /tmp/my_tfjs_model

เรามาเริ่มกันเลยดีกว่า

Open In Colab

จะได้ผลลัพธ์ เป็นไฟล์นามสกุล h5 1 ไฟล์ แปลงเป็นไฟล์ json, bin ได้อย่างละไฟล์ ดังรูป นำไปอัพโหลดบน Web Server เตรียมไว้ขั้นตอนถัดไป

model.json

นอกจากเราจะสามารถแปลง Python-to-JavaScript แล้ว เรายังสามารถ แปลงกลับ JavaScript-to-Python และ JavaScript-to-JavaScript ได้อีกด้วย

ขั้นที่ 2: โหลดโมเดล และรันใน Web Browser

ในขั้นตอนนี้เราจะมาดูโค้ดที่ใช้ในการโหลดโมเดล ที่เรา Save และ Convert เตรียมไว้ด้านบน และรันโมเดลใน Web Browser ให้ผลลัพธ์ออกมาทาง Console และ Alert

TensorFlow.js Code Example

เริ่มต้นด้วยใส่ Code ด้านล่าง ไว้ระหว่าง HTML tag head และ body โค้ดนี้เป็นการโหลด TensorFlow.js

<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@tensorflow/tfjs@latest"> </script>

กำหนด URL ที่เก็บไฟล์โมเดล ในรูปแบบ JSON และสั่งโหลดโมเดลขึ้นมา

      const MODEL_URL = 'model/linear_reg_model.json';    
      const model = await tf.loadLayersModel(MODEL_URL);        
      model.summary()

กำหนดค่า และมิติของ input พร้อม Feed ให้โมเดลทำ predict

      const input = tf.tensor2d([20.0], [1,1]);
      const result = model.predict(input);

Full Source Code

10h_linear_converted_python.html

Inference

ผลลัพธ์ y ที่ได้จาก โมเดล predict x = 20

Result of 10h_linear_converted_python.html
Result of 10h_linear_converted_python.html

model.summary() จะแสดง Model Architecture ที่เราโหลดขึ้นมาจากไฟล์ JSON ในเคสนี้จะมีแค่ y = 5x + 0 มี 2 Parameter เท่านั้น คือ Weight และ Bias

Model Architecture of 10h_linear_converted_python.html
Model Architecture of 10h_linear_converted_python.html

Credit

แชร์ให้เพื่อน:

Surapong Kanoktipsatharporn on FacebookSurapong Kanoktipsatharporn on LinkedinSurapong Kanoktipsatharporn on Rss
Surapong Kanoktipsatharporn
Solutions Architect at Bua Labs
The ultimate test of your knowledge is your capacity to convey it to another.

Published by Surapong Kanoktipsatharporn

The ultimate test of your knowledge is your capacity to convey it to another.