PyThaiNLP คืออะไร Tutorial สอนใช้งาน PyThaiNLP Library NLP ภาษาไทย สำหรับ Python เบื้องต้น – PyThaiNLP ep.1

ใน ep นี้เราจะมาเรียนรู้ NLP ภาษาไทย กับการเริ่มต้นเรียนรู้การใช้งาน Library NLP ภาษาไทย ที่ดีที่สุดของภาษา Python ในปัจจุบัน คือ PyThaiNLP ที่จะเป็นพื้นฐานในการพัฒนาต่อยอดสร้างโมเดล Machine Learning ที่จะแก้ปัญหาด้าน NLP ที่ซับซ้อนขึ้นต่อไป

Stop Words คืออะไร ใน Natural Language Processing – NLP ep.2

Natural Language Processing (NLP) ในสมัยก่อนยุค Deep Learning เป็นที่นิยม นักวิจัยมักจะใช้วิธี Hand Engineer กับข้อมูล ในงาน NLP จะมีการเขียนโปรแกรมผูก Logic กฏระเบียบ ไวยากรณ์ ไว้หลายอย่างในโปรแกรม มีการตัดสินใจกำหนด Assumption / Bias หลายอย่าง หนึ่งในนั้นคือ Stop Words ตามรายการที่กำหนด สามารถตัดทิ้งได้ ไม่สำคัญกับความหมายของเนื้อหา ทำให้ลดจำนวนคำศัพท์ ลดความซับซ้อนของโปรแกรมลง