Stop Words คืออะไร ใน Natural Language Processing – NLP ep.2

Natural Language Processing (NLP) ในสมัยก่อนยุค Deep Learning เป็นที่นิยม นักวิจัยมักจะใช้วิธี Hand Engineer กับข้อมูล ในงาน NLP จะมีการเขียนโปรแกรมผูก Logic กฏระเบียบ ไวยากรณ์ ไว้หลายอย่างในโปรแกรม มีการตัดสินใจกำหนด Assumption / Bias หลายอย่าง หนึ่งในนั้นคือ Stop Words ตามรายการที่กำหนด สามารถตัดทิ้งได้ ไม่สำคัญกับความหมายของเนื้อหา ทำให้ลดจำนวนคำศัพท์ ลดความซับซ้อนของโปรแกรมลง