จาก ep ที่แล้ว ที่เราเรียนรู้ถึงคุณสมบัติพิเศษ ของ Tensor ที่จะมาช่วยในการคำนวนต่าง ๆ เมื่อเรามองเจาะลึกเข้าไปภายในของ Deep Neural Network เราจะพบว่าในขณะที่เราเทรน หรือขณะใช้งานโมเดลก็ตาม Mathematical Operations การดำเนินการทางคณิตศาสตร์ส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นก็คือ การคูณเมตริกซ์ โดยเฉพาะการคูณเมตริกซ์ (Matrix Multiplication) แบบ Dot Product

การคูณเมตริกซ์ที่รวดเร็วแม่นยำ มีผลต่อการทำงานของ Neural Network เป็นอย่างมาก

Matrix multiplication relies on dot product. Credit Khan Academy https://www.khanacademy.org/math/precalculus/x9e81a4f98389efdf:matrices/x9e81a4f98389efdf:multiplying-matrices-by-matrices/a/multiplying-matrices
Matrix multiplication relies on dot product. Credit Khan Academy https://www.khanacademy.org/math/precalculus/x9e81a4f98389efdf:matrices/x9e81a4f98389efdf:multiplying-matrices-by-matrices/a/multiplying-matrices

ดังนั้นใน ep นี้เราจะมาเรียนรู้การคูณเมตริกซ์ โดยใช้ คุณสมบัติพิเศษ ของ Tensor เช่น Element-wise, Broadcasting เพื่อให้เราออกแบบโมเดล และปรับปรุงอัลกอริทึม ให้เป็นแบบ Vectorization ให้โมเดลทำงานแบบขนาน บน GPU ได้ มีประสิทธิภาพดีขึ้น ตามที่เราต้องการ

เรามาเริ่มกันเลย

Open In Colab

0. Magic

In [1]:
%load_ext autoreload
%autoreload 2
%matplotlib inline

1. Import

Import และประกาศฟังก์ชันที่จำเป็น

In [2]:
import operator

def test(a, b, cmp, cname=None):
  if cname is None: cname=cmp.__name__
  assert cmp(a, b), f"{cname}:\n{a}\n{b}"

def test_eq(a,b): test(a, b, operator.eq, '==')

def near(a,b): return torch.allclose(a, b, rtol=1e-3, atol=1e-5)
def test_near(a,b): test(a,b,near)  
In [3]:
from pathlib import Path
from IPython.core.debugger import set_trace
from fastai import datasets
import pickle, gzip, math, torch, matplotlib as mpl
import matplotlib.pyplot as plt
from torch import tensor
mpl.rcParams['image.cmap'] = 'gray'

2. ดาวน์โหลด Data

ในเคสนี้เราจะใช้ MNIST Dataset แบบ Pickle คือข้อมูลแบบ NumPy Array

In [4]:
MNIST_URL='http://deeplearning.net/data/mnist/mnist.pkl'
In [5]:
path = datasets.download_data(MNIST_URL, ext='.gz')
path
Out[5]:
PosixPath('/home/jupyter/.fastai/data/mnist.pkl.gz')
In [6]:
with gzip.open(path, 'rb') as f:
  ((x_train, y_train), (x_valid, y_valid), _) = pickle.load(f, encoding='latin-1')

3. ดู Data

In [7]:
x_train, y_train, x_valid, y_valid = map(tensor, (x_train, y_train, x_valid, y_valid))
n, c = x_train.shape
In [8]:
x_train.shape, x_train
Out[8]:
(torch.Size([50000, 784]), tensor([[0., 0., 0., ..., 0., 0., 0.],
     [0., 0., 0., ..., 0., 0., 0.],
     [0., 0., 0., ..., 0., 0., 0.],
     ...,
     [0., 0., 0., ..., 0., 0., 0.],
     [0., 0., 0., ..., 0., 0., 0.],
     [0., 0., 0., ..., 0., 0., 0.]]))
In [9]:
y_train.shape, y_train
Out[9]:
(torch.Size([50000]), tensor([5, 0, 4, ..., 8, 4, 8]))
In [10]:
y_train.min(), y_train.max()
Out[10]:
(tensor(0), tensor(9))

ตรวจเช็คความเรียบร้อยของข้อมูล

In [11]:
assert n == y_train.shape[0] == 50000
test_eq(c, 28*28)
test_eq(y_train.min(), 0)
test_eq(y_train.max(), 9)
In [12]:
img = x_train[0]
In [13]:
plt.imshow(img.view(28, 28))
Out[13]:
<matplotlib.image.AxesImage at 0x7f40921546d8>
In [14]:
weights = torch.randn(784, 10)
bias = torch.zeros(10)

4. เปรียบเทียบอัลกอริทึม การคูณเมตริกซ์

เราจะใช้ข้อมูลจาก MNIST มาใส่ Matrix m1 ไว้ 10 Row

In [15]:
m1 = x_valid[:10]
m2 = weights
In [16]:
m1.shape, m2.shape
Out[16]:
(torch.Size([10, 784]), torch.Size([784, 10]))

4.1 ลูปซ้อนกัน 3 ชั้น

In [17]:
def matmul1(a, b):
  # a row, a column
  ar, ac = a.shape
  # b row, b column
  br, bc = b.shape
  assert ac == br
  c = torch.zeros(ar, bc)
  
  for i in range(ar):
    for j in range(bc):
      for k in range(ac):
        c[i, j] += a[i, k] * b[k, j]
  return c
In [18]:
%timeit t1 = matmul1(m1, m2)
2.89 s ± 314 ms per loop (mean ± std. dev. of 7 runs, 1 loop each)

เทสความถูกต้อง ว่าผลลัพธ์ตรงกันไหม

In [19]:
test_near(m1.matmul(m2), matmul1(m1, m2))

4.2 ใช้ Element-wise

ใน Loop ในสุด แทนที่เราวนลูป บวกทีละตัว เราจะใช้คุณสมบัติ Element-wise ของ Tensor มาช่วยประมวลผลขนานกันไปทั้งหมดเลย พร้อมกันทีเดียว

In [20]:
def matmul2(a, b):
  ar, ac = a.shape
  br, bc = b.shape
  assert ac == br
  c = torch.zeros(ar, bc)
  
  for i in range(ar):
    for j in range(bc):
        c[i, j] = (a[i, :] * b[:, j]).sum()
  return c
In [21]:
%timeit t2 = matmul2(m1, m2)
4.9 ms ± 1.54 ms per loop (mean ± std. dev. of 7 runs, 100 loops each)

เทสความถูกต้อง ว่าผลลัพธ์ตรงกันไหม

In [22]:
test_near(m1.matmul(m2), matmul2(m1, m2))

4.3 ใช้ Broadcasting

ใน Loop ต่อมา แทนที่เราวนลูป ทีละ Column เราจะใช้คุณสมบัติ Broadcasting ของ Tensor มาช่วยประมวลผลขนานกันไปทั้งหมดเลย พร้อมกันทีเดียว

In [23]:
def matmul3(a, b):
  ar, ac = a.shape
  br, bc = b.shape
  assert ac == br
  c = torch.zeros(ar, bc)
  
  for i in range(ar):
        c[i, :] = (a[i, :] * b[:, :].t()).sum(1)
  return c
In [24]:
%timeit t3 = matmul3(m1, m2)
890 µs ± 217 µs per loop (mean ± std. dev. of 7 runs, 1000 loops each)

เทสความถูกต้อง ว่าผลลัพธ์ตรงกันไหม

In [25]:
test_near(m1.matmul(m2), matmul3(m1, m2))

4.4 ใช้ Einstein Summation

อันนี้ไม่เกี่ยวกับ Tensor แต่เป็น ฟังก์ชันพิเศษ ที่ประมวลผล Tensor ในมิติตาม Parameter ที่เรากำหนด สามารถใช้งานได้หลากหลาย เราจะอธิบายต่อไป

In [26]:
def matmul4(a, b):
  return torch.einsum('ik,kj->ij', a, b)
In [27]:
%timeit t4 = matmul4(m1, m2)
86.1 µs ± 24.4 µs per loop (mean ± std. dev. of 7 runs, 10000 loops each)

เทสความถูกต้อง ว่าผลลัพธ์ตรงกันไหม

In [28]:
test_near(m1.matmul(m2), matmul4(m1, m2))

4.5 ใช้ PyTorch API

ใช้ฟังก์ชัน tensor.matmul

In [29]:
%timeit t5 = m1.matmul(m2)
16.7 µs ± 7.38 µs per loop (mean ± std. dev. of 7 runs, 10000 loops each)

ใช้เครื่องหมาย @ ในการ Matrix Multiplication

In [30]:
%timeit t6 = m1 @ m2
9.74 µs ± 118 ns per loop (mean ± std. dev. of 7 runs, 10000 loops each)

5. สรุป

ตารางเปรียบเทียบ อัลกอริทึมทั้งหมด เวลาที่ใช้ แล้วเร็วขึ้นกี่เปอร์เซ็น

ลำดับอัลกอริทึมเวลาไมโครวินาทีเร็วขึ้น
1Loop 3 ชั้น3 วินาที3,000,0000%
2Loop 2 ชั้น + Element-wise5 มิลลิวินาที5,00060,000%
3Loop 1 ชั้น + Element-wise + Broadcasting900 ไมโครวินาที900333,333.3%
4Einstein Summation90 ไมโครวินาที903,333,333%
5torch.matmul20 ไมโครวินาที2015,000,000%
6@ Operator10 ไมโครวินาที1030,000,000%

กระบวนการทั้งหมดดำเนินการอยู่บน Tensor เหมือนกัน แต่ต่างกันที่อัลกอริทึม ดังนั้นการออกแบบ เขียนโปรแกรมแบบ Vectorization จึงมีความสำคัญ มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของระบบอย่างมาก

Credit

In [ ]:
 

แชร์ให้เพื่อน:

Keng Surapong on FacebookKeng Surapong on GithubKeng Surapong on Linkedin
Keng Surapong
Project Manager at Bua Labs
The ultimate test of your knowledge is your capacity to convey it to another.

Published by Keng Surapong

The ultimate test of your knowledge is your capacity to convey it to another.

Enable Notifications    OK No thanks