Natural Language Processing (NLP) คืออะไร รวมคำศัพท์เกี่ยวกับ Natural Language Processing (NLP) – NLP ep.1

การประมวลผลภาษาธรรมชาติ หรือ Natural Language Processing (NLP) คือ หนึ่งในสาขาของวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ที่เกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ Artificial Intelligence และภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์ Computational Linguistics เป็นศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับการทำให้คอมพิวเตอร์สามารถสื่อสารโต้ตอบด้วยภาษาของมนุษย์ และทำให้คอมพิวเตอร์เข้าใจภาษามนุษย์มากขึ้น ตัวอย่าง เช่น Siri, Google Assistant และ Alexa ในการศึกษาเกี่ยวกับ NLP จะมีคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องหลายคำ ตัวอย่างเช่น

รวมคำย่อเกี่ยวกับ AI, Neural Network และ Machine Learning

AI = Artificial Intelligence = ปัญญาประดิษฐ์ ML = Machine Learning NN = Neural Network DL = Deep Learning