ใน ep นี้ เราจะมาวิเคราะห์ Customer Segment สอนทฤษฎี Machine Learning การแบ่งกลุ่มลูกค้า Customer Segmentation หรือ Market Segmentation หลักการ สร้าง Segment Profile กลุ่มลูกค้า, Customer Profile ด้วย K-Means Clustering ซึ่งเป็น Machine Learning แบบ Unsupervised Learning เป็น Algorithm ที่เรียบง่าย และนิยมใช้ใงาน Customer Relationship Management, Business Model Canvas

Customer Segmentation คืออะไร

Customer Segmentation. Credit https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Customer_Segmentation.png
Customer Segmentation. Credit https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Customer_Segmentation.png

Customer Segmentation หรือ Marketing Segmentation คือ การแบ่งกลุ่มลูกค้าเป็นกลุ่มย่อย ที่สมาชิกมีคุณลักษณะคล้าย ๆ กัน Customer Segmentation เป็นเครื่องมีอสำคัญ ที่นักการตลาดใช้ในการระบุความต้องการของกลุ่มลูกค้า ที่ถูกมองข้ามไป ยังไม่ได้รับการตอบสนอง การใช้ข้อมูลเหล่านี้ทำให้องค์กรธุรกิจสามารถเอาชนะคู่แข่ง ด้วยการพัฒนาสินค้า และบริการพิเศษ ที่ตอบสนองลูกค้าเฉพาะกลุ่ม

K-Means Clustering Customer Segmentation with Age , Annual Income and Spending Score
K-Means Clustering Customer Segmentation with Age , Annual Income and Spending Score

ตัวอย่างวิธีการ Customer Segmentation ยอดนิยม หลักการวิเคราะห์ ที่ธุรกิจใช้ในการแบ่งกลุ่มลูกค้า Market Segment, Customer Persona, Customer Avatar มีดังนี้

  • Customer Segmentation ด้วยสถิติประชากร Demographic เช่น เพศ gender, อายุ age, ลักษณะของครอบครัว familial, กรรมพันธุ์ racial, ชาติพันธุ์ ethnic group และสถานะสมรส marital status, รายได้ income, การศึกษา education, อาชีพ occupation
  • Customer Segmentation ด้วยข้อมูลภูมิศาสตร์ Geographical ที่มักแตกต่างกันใป ในแต่ละภาคธุรกิจ บางธุรกิจ อาจจะเน้นเฉพาะพื้นที่ หรือเมืองบางเมือง สำหรับธุรกิจขนาดใหญ่ อาจจะมองภาพรวมทั้งประเทศ หรือทวีป
  • Customer Segmentation ด้วยลักษณะจิตวิทยา Psychographics เช่น ฐานะทางสังคม social class, ไลฟ์สไตล์ lifestyle, และ อุปนิสัย บุคลิกภาพ personality traits
  • Customer Segmentation ด้วยข้อมูลพฤติกรรม Behavioral data เช่น การนิสัย พฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอย การบริโภค spending and consumption habits, การใช้งานสินค้า และบริการ product/service usage, และประโยชน์ใช้สอยที่ได้รับ desired benefits.
Benefits of Customer Segmentation. Credit https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Customer_Segmentation_achievements.jpg
Benefits of Customer Segmentation. Credit https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Customer_Segmentation_achievements.jpg

เรามาเริ่มกันเลยดีกว่า

Open In Colab

แชร์ให้เพื่อน:

Surapong Kanoktipsatharporn on FacebookSurapong Kanoktipsatharporn on LinkedinSurapong Kanoktipsatharporn on Rss
Surapong Kanoktipsatharporn
Solutions Architect at Bua Labs
The ultimate test of your knowledge is your capacity to convey it to another.

Published by Surapong Kanoktipsatharporn

The ultimate test of your knowledge is your capacity to convey it to another.