ใน ep นี้ เราจะมาวิเคราะห์ Customer Segment สอนทฤษฎี Machine Learning การแบ่งกลุ่มลูกค้า Customer Segmentation หรือ Market Segmentation หลักการ สร้าง Segment Profile กลุ่มลูกค้า, Customer Profile ด้วย K-Means Clustering ซึ่งเป็น Machine Learning แบบ Unsupervised Learning เป็น Algorithm ที่เรียบง่าย และนิยมใช้ใงาน Customer Relationship Management, Business Model Canvas

Customer Segmentation คืออะไร

Customer Segmentation. Credit https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Customer_Segmentation.png
Customer Segmentation. Credit https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Customer_Segmentation.png

Customer Segmentation หรือ Marketing Segmentation คือ การแบ่งกลุ่มลูกค้าเป็นกลุ่มย่อย ที่สมาชิกมีคุณลักษณะคล้าย ๆ กัน Customer Segmentation เป็นเครื่องมีอสำคัญ ที่นักการตลาดใช้ในการระบุความต้องการของกลุ่มลูกค้า ที่ถูกมองข้ามไป ยังไม่ได้รับการตอบสนอง การใช้ข้อมูลเหล่านี้ทำให้องค์กรธุรกิจสามารถเอาชนะคู่แข่ง ด้วยการพัฒนาสินค้า และบริการพิเศษ ที่ตอบสนองลูกค้าเฉพาะกลุ่ม

K-Means Clustering Customer Segmentation with Age , Annual Income and Spending Score
K-Means Clustering Customer Segmentation with Age , Annual Income and Spending Score

ตัวอย่างวิธีการ Customer Segmentation ยอดนิยม หลักการวิเคราะห์ ที่ธุรกิจใช้ในการแบ่งกลุ่มลูกค้า Market Segment, Customer Persona, Customer Avatar มีดังนี้

 • Customer Segmentation ด้วยสถิติประชากร Demographic เช่น เพศ gender, อายุ age, ลักษณะของครอบครัว familial, กรรมพันธุ์ racial, ชาติพันธุ์ ethnic group และสถานะสมรส marital status, รายได้ income, การศึกษา education, อาชีพ occupation
 • Customer Segmentation ด้วยข้อมูลภูมิศาสตร์ Geographical ที่มักแตกต่างกันใป ในแต่ละภาคธุรกิจ บางธุรกิจ อาจจะเน้นเฉพาะพื้นที่ หรือเมืองบางเมือง สำหรับธุรกิจขนาดใหญ่ อาจจะมองภาพรวมทั้งประเทศ หรือทวีป
 • Customer Segmentation ด้วยลักษณะจิตวิทยา Psychographics เช่น ฐานะทางสังคม social class, ไลฟ์สไตล์ lifestyle, และ อุปนิสัย บุคลิกภาพ personality traits
 • Customer Segmentation ด้วยข้อมูลพฤติกรรม Behavioral data เช่น การนิสัย พฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอย การบริโภค spending and consumption habits, การใช้งานสินค้า และบริการ product/service usage, และประโยชน์ใช้สอยที่ได้รับ desired benefits.
Benefits of Customer Segmentation. Credit https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Customer_Segmentation_achievements.jpg
Benefits of Customer Segmentation. Credit https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Customer_Segmentation_achievements.jpg

เรามาเริ่มกันเลยดีกว่า

Open In Colab

ใน ep นี้ เราจะมาวิเคราะห์ Customer Segment สอนทฤษฎี การแบ่งกลุ่มลูกค้า Customer Segmentation หรือ Market Segmentation สร้าง Segment Profile กลุ่มลูกค้า, Customer Profile ด้วย K-Means Clustering ซึ่งเป็น Unsupervised Machine Learning Algorithm ที่เรียบง่าย และนิยมใช้ใงาน Customer Relationship Management, Business Model Canvas

Customer Segmentation คืออะไร

Customer Segmentation หรือ Marketing Segmentation คือ การแบ่งกลุ่มลูกค้าเป็นกลุ่มย่อย ที่สมาชิกมีคุณลักษณะคล้าย ๆ กัน Customer Segmentation เป็นเครื่องมีอสำคัญ ที่นักการตลาดใช้ในการระบุความต้องการของกลุ่มลูกค้า ที่ถูกมองข้ามไป ยังไม่ได้รับการตอบสนอง การใช้ข้อมูลเหล่านี้ทำให้องค์กรธุรกิจสามารถเอาชนะคู่แข่ง ด้วยการพัฒนาสินค้า และบริการพิเศษ ที่ตอบสนองลูกค้าเฉพาะกลุ่ม

วิธีการยอดนิยม ที่ธุรกิจใช้ในการแบ่ง Segment กลุ่มลูกค้า คือ

 • สถิติประชากร Demographic เช่น เพศ gender, อายุ age, ลักษณะของครอบครัว,กรรมพันธุ์ familial และสถานะสมรส marital status, รายได้ income, การศึกษา education, อาชีพ occupation.ฃ
 • ข้อมูลภูมิศาสตร์ Geographical ที่มักแตกต่างกันใป ในแต่ละภาคธุรกิจ บางธุรกิจ อาจจะเน้นเฉพาะพื้นที่ หรือเมืองบางเมือง สำหรับธุรกิจขนาดใหญ่ อาจจะมองภาพรวมทั้งประเทศ หรือทวีป
 • ลักษณะจิตวิทยา Psychographics เช่น ฐานะทางสังคม social class, ไลฟ์สไตล์ lifestyle, และ อุปนิสัย บุคลิกภาพ personality traits
 • ข้อมูลพฤติกรรม Behavioral data เช่น การนิสัย พฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอย การบริโภค spending and consumption habits, การใช้งานสินค้า และบริการ product/service usage, และประโยชน์ใช้สอยที่ได้รับ desired benefits.

0. Install

In [0]:
%reload_ext autoreload
%autoreload 2
%matplotlib inline

เราจะต้อง Install kaggle เพื่อ Download Dataset

In [0]:
# ! pip install kaggle --upgrade
# ! pip install plotly --upgrade

1. Import Library

Import Libray ที่เราต้องการใช้

In [0]:
import numpy as np 
import pandas as pd 
from pandas import plotting

import matplotlib.pyplot as plt 
import seaborn as sns 
plt.style.use('fivethirtyeight')

import plotly as py
import plotly.graph_objs as go
py.offline.init_notebook_mode(connected = True)

from sklearn.cluster import KMeans
import fastai

import warnings
import os
from pathlib import Path
warnings.filterwarnings("ignore")

2. เตรียม Path สำหรับดาวน์โหลดข้อมูล

กำหนด path ของ Config File และ Dataset ว่าจะอยู่ใน Google Drive ถ้าเราใช้ Google Colab หรือ อยู่ใน HOME ถ้าเราใช้ VM ธรรมดา และกำหนด Environment Variable ไปยังโฟลเดอร์ที่เก็บ kaggle.json

ในกรณีใช้ Colab ให้ Mount Google Drive เพื่อดึง Config File มาจาก Google Drive ส่วนตัวของเรา เมื่อเรารัน Cell ด้านล่างจะมีลิงค์ปรากฎขึ้นมาให้เรา Login กด Approve แล้ว Copy Authorization Code มาใส่ในช่องด้านล่าง แล้วกด Enter

In [0]:
dataset = 'vjchoudhary7/customer-segmentation-tutorial-in-python'

# Google Colab
config_path = Path('/content/drive')
data_path_base = Path('/content/datasets/')

data_path = data_path_base/dataset

from google.colab import drive
drive.mount(str(config_path))
os.environ['KAGGLE_CONFIG_DIR'] = f"{config_path}/My Drive/.kaggle"

# # VM
# config_path = Path(os.getenv("HOME"))
# data_path = config_path/"datasets"/dataset

# data_path.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
# os.environ['KAGGLE_CONFIG_DIR'] = f"{config_path}/.kaggle"
Go to this URL in a browser: https://accounts.google.com/o/oauth2/auth?client_id=947318989803-6bn6qk8qdgf4n4g3pfee6491hc0brc4i.apps.googleusercontent.com&redirect_uri=urn%3aietf%3awg%3aoauth%3a2.0%3aoob&response_type=code&scope=email%20https%3a%2f%2fwww.googleapis.com%2fauth%2fdocs.test%20https%3a%2f%2fwww.googleapis.com%2fauth%2fdrive%20https%3a%2f%2fwww.googleapis.com%2fauth%2fdrive.photos.readonly%20https%3a%2f%2fwww.googleapis.com%2fauth%2fpeopleapi.readonly

Enter your authorization code:
··········
Mounted at /content/drive

3. Dataset

ในเคสนี้ เราจะ Download ข้อมูล Dataset ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมาเก็บไว้ ซึ่งเป็นไฟลื CSV

Dataset เราจะดึงจาก Kaggle วิธี Download kaggle.json ให้ดูจาก ep ที่แล้ว

เมื่อได้ kaggle.json มาแล้ว ในกรณีใช้ Google Colab ให้นำมาใส่ไว้ในโฟลเดอร์ My Drive/.kaggle ใน Google Drive ของเรา เป็น My Drive/.kaggle/kaggle.json ถ้าใช้ VM ให้ใส่ใน HOME/.kaggle/

สั่งดาวน์โหลด Dataset จาก Kaggle พร้อมทั้ง unzip ไว้ใน data_path

In [0]:
!kaggle datasets download {dataset} -p "{data_path}" --unzip
Downloading customer-segmentation-tutorial-in-python.zip to /content/datasets/vjchoudhary7/customer-segmentation-tutorial-in-python
 0% 0.00/1.55k [00:00<?, ?B/s]
100% 1.55k/1.55k [00:00<00:00, 2.36MB/s]

ls ใน path ดูรายการไฟล์ที่ได้มา

In [0]:
!ls {data_path}
Mall_Customers.csv

4. Data

4.1 Exploratory Data Analysis

โหลดไฟล์ CSV ขึ้นมาใส่ Pandas Dataframe แล้วลองวิเคราะห์สำรวจข้อมูล Exploratory Data Analysis มี 200 Row 5 Column

In [0]:
df = pd.read_csv(data_path/'Mall_Customers.csv')
df.shape
Out[0]:
(200, 5)

ดูข้อมูลตัวอย่าง 5 แถวแรก

In [0]:
df.head()
Out[0]:
CustomerIDGenderAgeAnnual Income (k$)Spending Score (1-100)
01Male191539
12Male211581
23Female20166
34Female231677
45Female311740

ดูสถิติข้อมูล

In [0]:
df.describe()
Out[0]:
CustomerIDAgeAnnual Income (k$)Spending Score (1-100)
count200.000000200.000000200.000000200.000000
mean100.50000038.85000060.56000050.200000
std57.87918513.96900726.26472125.823522
min1.00000018.00000015.0000001.000000
25%50.75000028.75000041.50000034.750000
50%100.50000036.00000061.50000050.000000
75%150.25000049.00000078.00000073.000000
max200.00000070.000000137.00000099.000000

ดูชนิดข้อมูล เป็นตัวเลข ยกเว้น Gender ที่เป็น Object (String)

In [0]:
df.dtypes
Out[0]:
CustomerID         int64
Gender          object
Age            int64
Annual Income (k$)     int64
Spending Score (1-100)   int64
dtype: object

เคสนี้ไม่มีข้อมูลขาดหาย ไม่ต้องทำ Fillna

In [0]:
df.isnull().sum()
Out[0]:
CustomerID        0
Gender          0
Age            0
Annual Income (k$)    0
Spending Score (1-100)  0
dtype: int64

4.2 Visualization

ดู Histogram ของทั้ง 3 Column ที่เป็นตัวเลข

ดูการการะจายข้อมูลของทั้ง 3 Column

In [0]:
plt.figure(1 , figsize = (15 , 6))
n = 0 
for x in ['Age' , 'Annual Income (k$)' , 'Spending Score (1-100)']:
  n += 1
  plt.subplot(1 , 3 , n)
  plt.subplots_adjust(hspace =0.5 , wspace = 0.5)
  sns.distplot(df[x] , bins = 20)
  plt.title('Distplot of {}'.format(x))
plt.show()

สัดส่วน แต่ละเพศ

นับจำนวนตัวอย่างข้อมูล แยก Gender

In [0]:
labels = ['Female', 'Male']
size = df['Gender'].value_counts()
size
Out[0]:
Female  112
Male    88
Name: Gender, dtype: int64
In [0]:
explode = [0, 0.1]

plt.rcParams['figure.figsize'] = (9, 9)
plt.pie(size, explode = explode, labels = labels, shadow = True, autopct = '%.2f%%')
plt.title('Gender', fontsize = 20)
plt.axis('off')
plt.legend()
plt.show()

Andrew Curves

Andrew Curves เมื่อคำนึงถึง เพศ Gender

In [0]:
plt.rcParams['figure.figsize'] = (10, 7)

plotting.andrews_curves(df.drop("CustomerID", axis=1), "Gender")
plt.title('Andrew Curves for Gender', fontsize = 20)
plt.show()

พล็อตกราฟความสัมพันธ์ ระหว่าง Age, Annual Income, Spending Score

พล็อตข้อมูล และ fit ด้วย Linear Regression โดยยังไม่สนใจเพศ Gender

In [0]:
plt.figure(1 , figsize = (10 , 7))
n = 0 
for x in ['Age' , 'Annual Income (k$)' , 'Spending Score (1-100)']:
  for y in ['Age' , 'Annual Income (k$)' , 'Spending Score (1-100)']:
    n += 1
    plt.subplot(3 , 3 , n)
    plt.subplots_adjust(hspace = 0.5 , wspace = 0.5)
    sns.regplot(x = x , y = y , data = df)
    plt.ylabel(y.split()[0]+' '+y.split()[1] if len(y.split()) > 1 else y )
plt.show()

Pairplot Age, Annual Income, Spending Score w.r.t Gender

แสดงความสัมพันธ์ Age, Annual Income, Spending Score เมื่อคำนึงถึง เพศ Gender

In [0]:
g = sns.pairplot(df.drop("CustomerID", axis=1), hue="Gender", height=3)
g.fig.suptitle("Pairplot for the Data", y=1.08) # y= some height>1
Out[0]:
Text(0.5, 1.08, 'Pairplot for the Data')

Scatter Plot Age vs Annual Income with respect to Gender

พล็อตความสัมพันธ์ของ อายุ และรายได้ต่อปี เมื่อคำนึงถึง เพศ Gender

In [0]:
plt.figure(1 , figsize = (10 , 6))
for gender in ['Male' , 'Female']:
  plt.scatter(x = 'Age' , y = 'Annual Income (k$)' , data = df[df['Gender'] == gender] ,
        s = 200 , alpha = 0.5 , label = gender)
plt.xlabel('Age'), plt.ylabel('Annual Income (k$)') 
plt.title('Age vs Annual Income w.r.t Gender')
plt.legend()
plt.show()

Scatter Annual Income vs Spending Score with respect to Gender

พล็อตความสัมพันธ์ของ รายได้ต่อปี กับ คะแนนการใช้จ่าย เมื่อคำนึงถึง เพศ Gender

In [0]:
plt.figure(1 , figsize = (10 , 6))
for gender in ['Male' , 'Female']:
  plt.scatter(x = 'Annual Income (k$)',y = 'Spending Score (1-100)' ,
        data = df[df['Gender'] == gender] ,s = 200 , alpha = 0.5 , label = gender)
plt.xlabel('Annual Income (k$)'), plt.ylabel('Spending Score (1-100)') 
plt.title('Annual Income vs Spending Score w.r.t Gender')
plt.legend()
plt.show()

Distribution of Age , Annual Income and Spending Score according to Gender

ดูการกระจายของ Age, Annual Income และ Spending Score แยกแต่ละเพศ Gender

In [0]:
plt.figure(1 , figsize = (12 , 7))
n = 0 
for cols in ['Age' , 'Annual Income (k$)' , 'Spending Score (1-100)']:
  n += 1 
  plt.subplot(1 , 3 , n)
  plt.subplots_adjust(hspace = 0.5 , wspace = 0.5)
  sns.violinplot(x = cols , y = 'Gender' , data = df , palette = 'vlag')
  sns.swarmplot(x = cols , y = 'Gender' , data = df)
  plt.ylabel('Gender' if n == 1 else '')
  plt.title('Boxplots & Swarmplots' if n == 2 else '')
plt.show()